Stedenbouwkundige vergunning en vrijstelling

Bookmark and Share

DE VRIJSTELLING.

Sedert 1 december 2010 zijn er heel wat vrijstellingen van vergunning mogelijk indien voldaan wordt aan de voorwaarden vermeld in onderstaand besluit.

Voor meer informatie: Besluit van de Vlaamse regering van 16 juli 2010 tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is.

Raadpleeg de checklist om na te gaan wanneer vrijstelling mogelijk is! Indien niet voldaan wordt aan de voorwaarden van vrijstelling moet een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd worden!

Raadpleeg de toelichting omtrent de vrijstelling en de melding met concrete voorbeelden.

Raadpleeg ook het besluit van de Vlaamse regering omtrent de vergunningsplichtige functiewijzigingen. Deze functiewijzigingen zijn bedoeld voor woningen en /of gebouwen gelegen in een woongebied of daarmee vergelijkbaar gebied.

Voor het oprichten van constructies die vrijgesteld zijn van vergunning moet u noch de gemeente inlichten, noch een melding doen! U moet enkel goed nagaan dat de werken die u wenst uit te voeren, voldoen aan de voorwaarden vermeld in voornoemd besluit. Is dat niet het geval dan contacteert u best onze dienst !

DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING.

Sinds 1 januari 2018 vervangt de nieuwe 'omgevingsvergunning' de stedenbouwkundige vergunning in alle Vlaamse gemeenten. Alle informatie en het indienen van de digitale aanvraag kan voortaan via de website www.omgevingsloketvlaanderen.be.

Begeleiding burger.

De burger verwacht dat hij door de gemeente wordt ondersteund bij het samenstellen en indienen van zijn omgevingsvergunningsaanvraag. De Vlaamse overheid helpt de gemeente hierbij door o.m. de informatie op de website van het Omgevingsloket regelmatig te actualiseren op basis van gebruikerservaringen. Zo werd er recent info toegevoegd over kleine stedenbouwkundige handelingen, zoals het kappen van een boom of het plaatsen van een tuinhuis. Op de webpagina ‘Kleine werken op en rond een gebouw’ vindt de gebruiker per handeling een oplijsting over de vrijstelling, vergunnings- of meldingsplicht en de al dan niet verplichte medewerking van een architect. Omdat er vaak lokale verordeningen bestaan die afwijken van deze algemene regels, wordt er op de website ook uitdrukkelijk op gewezen dat de burger best contact neemt met het lokale bestuur.

In de oplijsting wordt ook vermeld of de beperkte stedenbouwkundige handeling al dan niet kan aangevraagd worden via het loket van de snelinvoer. Dat is een vereenvoudigde versie van het Omgevingsloket, waar een gebruiker in enkele stappen één aanvraag of melding kan indienen. Met dit laagdrempelige loket willen we de burger aanzetten om aanvragen die in principe ook op papier mogen ingediend worden, toch digitaal in te dienen.

Bij de stad Zoutleeuw kan men telkens op vrijdag terecht bij mevr. Gwendolyn Mertens voor hulp bij het invoeren van uw dossier. Tel. 011 949030. Gelieve naast uw analoge documenten en digitale foto's zeker uw identiteitskaart niet te vergeten!

Wat gebeurt er met uw aanvraag en wat mag u verwachten?

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen zal nagegaan worden of het dossier al dan niet volledig is. De aanvrager wordt daarvan via het omgevingsloket binnen een ordetermijn van 14 dagen in kennis gesteld.

Wordt het dossier ontvankelijk en volledig verklaard dan start de behandeling van uw aanvraag. Daarvoor wordt een termijn voorzien van 75 dagen voorzien.

Wij gaan na of de aanvraag moet onderworpen worden aan een openbaar onderzoek (duurt 30 dagen). Tevens moet nagekeken worden welke externe adviezen noodzakelijk zijn: bijv. Onroerend Erfgoed (beschermde stads- en dorpsgezichten, monumenten), Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant (gewestweg N3), watering (ingevolge watertoets) dienst Landbouw, dienst Natuur en Bos, … (adviestermijn bedraagt 30 dagen). De beslissing zal dan ook langer op zich laten wachten uiteraard. Zijn er geen externe adviezen nodig dan zal uw dossier op vlotte wijze (binnen de 3 à 4 weken) afgehandeld worden.

Wat kost het?

Een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen kost gemiddeld 50 euro + eventuele kosten van het openbaar onderzoek. Een vergunning voor meerdere wooneenheden of constructies kost 50 euro per wooneenheid of constructie.

Geldigheidsduur.

De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.