Verkavelingsvergunning nodig?

Bookmark and Share

Ruimtelijke ordening

Aen den Hoorn 1
3440 Zoutleeuw
T 011 94 90 30
F 011 94 90 98
Mail ons

Openingsuren

ma.: gesloten

di.-za.: 09u - 12u

wo: 13u - 16u

do.: 16u - 19u

Er bestaan 2 verschillende aanvraagformulieren :

De dossiersamenstelling kan je hier vinden. Indien nodig moet bij het dossier de "Aanstiplijst last bescheiden woonaanbod" gevoegd worden.

Bekijk hieronder een model van:

 1. Stedenbouwkundige voorschriften voor een nieuwe verkaveling.
 2. Stedenbouwkundige voorschriften voor een verkavelingswijziging: voorbeeld 1 , voorbeeld 2 en voorbeeld 3.
 3. Een motivatienota nieuwe verkaveling.
 4. Een motivatienota verkavelingswijziging.

Uiteraard zullen deze stedenbouwkundige voorschriften voor een nieuwe verkaveling moeten aangepast worden: bv. open, halfopen en/of gesloten bebouwing, zijn er al dan niet af te breken constructies aanwezig op het terrein? Betreft het kleine(re) kavels zodat de oppervlakte van de bijgebouwen moet beperkt worden, enz... Voor een verkavelingswijziging moeten de voorschriften uiteraard aangepast worden overeenkomstig de gewenste wijziging(en).

Meer informatie via de website van de Vlaamse gemeenschap.

Wat gebeurt er met uw aanvraag en wat mag u verwachten?

Bij de aanvraag van een verkavelingsvergunning zal nagegaan worden of het dossier al dan niet volledig is. De aanvrager wordt daarvan binnen een ordetermijn van 14 dagen in kennis gesteld.

Wordt het dossier ontvankelijk en volledig verklaard dan start de behandeling van uw aanvraag. Daarvoor wordt een termijn voorzien van 150 dagen.

De aanvraag van een nieuwe verkaveling moet onderworpen worden aan een openbaar onderzoek (duurt 30 dagen). Tevens moet nagekeken worden welke externe adviezen noodzakelijk zijn: bijv. Ruimte & Erfgoed, Onroerend Erfgoed (beschermde stads- en dorpsgezichten, monumenten), Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant (gewestweg N3), watering (ingevolge watertoets). De adviestermijn bedraagt 30 dagen. Uw dossier zal op vlotte wijze (binnen de 10 à 12 weken) afgehandeld worden.

Verkavelingswijziging.

Codex art. 4.6.7. §1. De eigenaar van een in een niet-vervallen verkavelingsvergunning begrepen kavel kan een wijziging van de verkavelingsvergunning aanvragen voor het deel dat hij in eigendom heeft. Alvorens zijn aanvraag in te dienen, verstuurt de eigenaar per beveiligde zending een afschrift van de aanvraag aan alle eigenaars van een kavel die de aanvraag niet medeondertekend hebben. De bewijzen van deze beveiligde zendingen worden op straffe van onontvankelijkheid bij het aanvraagdossier gevoegd. Een aanvraag tot wijziging doorloopt dezelfde procedure als een aanvraag van een nieuwe verkaveling.

§2. De wijziging van de verkavelingsvergunning moet worden geweigerd als de eigenaars van meer dan de helft van de in de oorspronkelijke vergunning toegestane kavels een ontvankelijk, gegrond en op ruimtelijke motieven gebaseerd schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dat bezwaar moet worden ingediend binnen een vervaltermijn van dertig dagen, die ingaat vanaf de datum van overmaken van de beveiligde zending, vermeld in §1, tweede lid.

Wat kost het?

Een verkavelingsvergunning kost 100 euro per kavel, te vermeerderen met de kosten van het openbaar onderzoek en administratiekosten voor adviesaanvragen, aangetekende zendingen, … Een verkavelingszwijziging kost 50 euro te vermeerderen met de kosten van het openbaar onderzoek en administratiekosten voor adviesaanvragen, aangetekende zendingen, …

Geldigheidsuur.

Codex Art. 4.6.4. §1. Een verkavelingsvergunning, waarbij geen nieuwe wegen worden aangelegd, of het tracé van bestaande gemeentewegen niet moet worden gewijzigd, verbreed of opgeheven, vervalt van rechtswege wanneer:

 1. binnen een termijn van vijf jaar na de afgifte van de vergunning in laatste administratieve aanleg niet is overgegaan tot registratie van de verkoop, de verhuring voor meer dan negen jaar, of de vestiging van erfpacht of opstalrecht ten aanzien van ten minste één derde van de kavels;
 2. binnen een termijn van tien jaar na de afgifte van de vergunning in laatste administratieve aanleg niet is overgegaan tot dergelijke registratie ten aanzien van ten minste twee derde van de kavels.

Voor de toepassing van het eerste lid:

 1. wordt met verkoop gelijkgesteld: de nalatenschapsverdeling en de schenking, met dien verstande dat slechts één kavel per deelgenoot of begunstigde in aanmerking komt;
 2. komt de verkoop van de verkaveling in haar geheel niet in aanmerking;
 3. komt alleen de huur die erop gericht is de huurder te laten bouwen op het gehuurde goed in aanmerking.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt tijdige bebouwing door de verkavelaar conform de verkavelingsvergunning, met verkoop gelijkgesteld.

§2. Een verkavelingsvergunning waarbij nieuwe wegen worden aangelegd, of waarbij het tracé van bestaande gemeentewegen gewijzigd, verbreed of opgeheven wordt, vervalt van rechtswege wanneer:

 1. binnen een termijn van vijf jaar na de afgifte van de vergunning in laatste administratieve aanleg niet is overgegaan tot de oplevering van de onmiddellijk uit te voeren lasten of tot het verschaffen van waarborgen betreffende de uitvoering van deze lasten op de wijze, vermeld in artikel 4.2.20, §1;
 2. binnen een termijn van tien jaar na de afgifte van de vergunning in laatste aanleg niet is overgegaan tot registratie van de in §1 vermelde rechtshandelingen ten aanzien van ten minste één derde van de kavels;
 3. binnen een termijn van vijftien jaar na de afgifte van de vergunning in laatste aanleg niet is overgegaan tot registratie van de in §1 vermelde rechtshandelingen ten aanzien van ten minste twee derde van de kavels.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt tijdige bebouwing door de verkavelaar conform de verkavelingsvergunning, met verkoop gelijkgesteld.

§4. Indien de verkavelingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het verkavelingsproject, worden de termijnen van verval, vermeld in §1en §2, gerekend per fase. Voor de tweede en volgende fasen worden de termijnen van verval dientengevolge gerekend vanaf de aanvangsdatum van de betrokken fase.

§5. Het verval, vermeld in §1 en §2 en 2° en 3°, geldt slechts ten aanzien van het niet bebouwde, verkochte, verhuurde of aan een erfpacht of opstalrecht onderworpen gedeelte van de verkaveling.

§6. Onverminderd §5, kan het verval van rechtswege niet worden tegengesteld aan personen die zich op de verkavelingsvergunning beroepen, indien zij kunnen aantonen dat de overheid, na het verval, en ten aanzien van één of meer van hun kavels binnen de verkaveling, wijzigingen aan de verkavelingsvergunning heeft toegestaan, of stedenbouwkundige of bouwvergunningen of stedenbouwkundige attesten heeft verleend, in zoverre deze door de hogere overheid of de rechter niet onrechtmatig werden bevonden.

Verzaking.

Codex art. 4.6.8. §1. Een verkavelaar kan eenzijdig afstand doen van uit de verkavelingsvergunning verkregen rechten, behoudens indien reeds een aanvang werd genomen met de verwezenlijking van de verkavelingsvergunning, hetzij door het stellen van één of meer rechtshandelingen, vermeld in artikel 4.6.4, §1, hetzij door de uitvoering van de werken waaraan de aflevering van de verkavelingsvergunning verbonden werd.

Aan een geheel of gedeeltelijk verwezenlijkte verkavelingsvergunning kan wél worden verzaakt door de eigenaar die alle kavels heeft verworven, of in geval van akkoord van alle eigenaars.

§2. Een verzaking wordt per beveiligde zending gemeld aan het vergunningverlenende bestuursorgaan.

§3. De verzaking heeft eerst gevolg vanaf de akteneming ervan door het vergunningverlenende bestuursorgaan.

Het vergunningverlenende bestuursorgaan stelt de persoon die verzaakt van die akteneming in kennis.

Hier vind je een modelbrief van melding van een verzaking.