Planologisch attest

Bookmark and Share

Ruimtelijke ordening

Aen den Hoorn 1
3440 Zoutleeuw
T 011 94 90 30
F 011 94 90 98
Mail ons

Openingsuren

ma.: gesloten

di.-za.: 09u - 12u

wo: 13u - 16u

do.: 16u - 19u

Codex art. 4.4.24. Een planologisch attest vermeldt of een bestaand, hoofdzakelijk vergund en niet-verkrot bedrijf al dan niet behouden kan worden op de plaats waar het gevestigd is. Bij behoud vermeldt het planologisch attest welke ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden er op korte en op lange termijn mogelijk zijn. Zowel aan het behoud als aan de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden kunnen voorwaarden worden verbonden.

Het planologisch attest vermeldt, rekening gehouden met de uitspraak over het behoud en de ontwikkelingsmogelijkheden, of een procedure tot opmaak of tot wijziging van een ruimtelijk uitvoeringsplan of een plan van aanleg zal worden opgestart.

In het planologisch attest worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen. Daarenboven houdt het planologisch attest rekening met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu, en de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen.

Het planologisch attest kan worden aangevraagd door en voor een bedrijf dat voldoet aan één van volgende voorwaarden:

1°         het bedrijf is onderworpen aan de milieuvergunnings- of meldingsplicht, vermeld in het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning;

2°         het bedrijf betreft een volwaardig land- of tuinbouwbedrijf.

Naar aanleiding van het besluit van de Vlaamse regering van 29 maart 2013 tot bepaling van de nadere regels inzake het planologisch attest kan u de "Handleiding planologische attesten" raadplegen.

Hoe de aanvraag voor een planologisch attest indienen?

Het aanvraagformulier kan je hier downloaden in WORD of PDF.

Het bedrijf dient zijn aanvraag voor een planologisch attest tegen ontvangstbewijs of als een aangetekende zending in bij het gemeentebestuur van de gemeente waar het bedrijf gelegen is. Als het bedrijf gelegen is op het grondgebied van twee gemeenten, dan moet de aanvraag ingediend worden bij de gemeente waar de hoofdtoegang tot het bedrijf zich bevindt.

Als de aanvraag ingediend wordt met een aangetekende zending moet die gericht zijn aan het college van burgemeester en schepenen. Die aangetekende zending moet het aanvraagdossier bevatten zoals het hieronder wordt beschreven.  Een aanvraag afgegeven tegen ontvangstbewijs gebeurt bij de gemeentelijke diensten. Het ontvangstbewijs dat een aanvrager krijgt bij afgifte van een dossier, is uiteraard geen bewijs van ontvankelijkheid of volledigheid van het aanvraagdossier. Het is enkel een bewijs van de datum waarop de aanvraag werd ingediend (zoals bijv. ook het bewijs van de aangetekende zending).

Conform de Codex RO is de gemeente bevoegd om een aanvraag tot planologisch attest inhoudelijk af te handelen, behalve in een limitatief aantal gevallen waarin het Vlaams gewest of de provincie bevoegd zijn. De Vlaamse Regering kreeg de opdracht de lijst vast te stellen met de gevallen waarin het gewest of de provincie bevoegd zijn. Die lijst is dan ook opgenomen in het uitvoeringsbesluit planologisch attest (zie handleiding). De lijst werkt met toetsbare en zo eenduidig mogelijke criteria, zoals kwantitatieve gegevens en ligging.

Wat is het planologisch attest?
Het planologisch attest geeft aan of een bestaand bedrijf al dan niet behouden kan worden op de plaats waar het gevestigd is. Als het bedrijf behouden kan worden, deelt de bevoegde overheid u de ontwikkelingsmogelijkheden op korte termijn (twee jaar) en op lange termijn (tien jaar) mee.

Het initiatief voor het aanvragen van een planologisch attest ligt bij het bedrijf. Daarin verschilt het planologisch attest van de andere instrumenten om de problemen van de zonevreemdheid op te lossen. Wie de bevoegde overheid is, wordt bepaald door de gedelegeerd planologisch ambtenaar op basis van de inhoudelijke elementen van de volledige aanvraag. De bevoegde overheid kan de gemeente, de provincie of het Vlaamse Gewest zijn.

Wat is het planologisch attest niet?
Een planologisch attest is geen stedenbouwkundige vergunning! Als u een positief planologisch attest heeft gekregen, kan u wel een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning indienen. Een positief planologisch attest verhoogt immers de kans op een positieve stedenbouwkundige vergunning aanzienlijk, omdat uw locatie door het planologisch attest beschouwd wordt als een geschikte locatie voor de  bestemming die u er aan wil geven. Het planologisch attest vervalt bij overdracht van zakelijk recht. Als u uw bedrijf wil overdragen of verkopen, vervalt het planologisch attest dus.

Wat krijgt u?
De gemeenteraad neemt een beslissing over de aanvraag binnen 120 dagen na het einde van het openbaar onderzoek. De termijn van 120 dagen is een termijn van orde. Ze moet zoveel mogelijk gerespecteerd worden.

Zoals uit de bepalingen van de Codex en ook uit het model duidelijk blijkt, moet de beslissing over de aanvraag zich duidelijk over een aantal onderscheiden punten uitspreken:

- behoud of niet op de plek waar het bedrijf gevestigd is;

- bij behoud: ontwikkelingsmogelijkheden op korte en op lange termijn (met eventuele voorwaarden);

- rekening gehouden met de vorige uitspraken: zal er een plan worden opgestart of niet.

Wat kost het?

Een planologisch attest kost 100 euro.