Gem RUP Markante Gebouwen 2009 (stopgezet)

Bookmark and Share

Situering en beknopte inhoud

Het betreft een grondgebieddekkend plan, waarbij Zoutleeuw wordt ingedeeld in welomschreven zones waaraan o.a. specifieke ontwikkelingsmogelijkheden voor zonevreemde woningen worden in vastgelegd en waarbij bijzondere aandacht wordt geschonken aan het behoud van het historisch patrimonium (dat nog geen bescherming geniet als monument of binnen een beschermd gezicht gelegen is). In een 1ste fase zal er voor een 5-tal markante gebouwen een heel gedetailleerd plan worden opgemaakt (Pottekaashoeve, Hof ten Rode, Provahof, Terhagenwinning, Amfora, ...).

Status

Begin 2015 werd een plenaire vergadering georganiseerd met de hogere overheden. De opmerkingen waren van die aard dat er met het huidige dossier niet kon worden voortgegaan. Het GemRUP werd stopgezet. Interleuven was opdrachthouder/ontwerper. Ook in onze buurtgemeenten loopt dit proces niet vlot. Er zal op termijn naar een gezamenlijk visie gestreefd worden binnen de regio van de Gete en het strategisch project dat in de loop van 2017 van start gaat.

Documenten

Er zijn nog geen documenten raadpleegbaar.

Situering markante gebouwen