Personen met een beperking

Bookmark and Share

Sociale Zaken

Aen den Hoorn 1
3440 Zoutleeuw

Openingsuren

ma.: gesloten

di.-za.: 09u - 12u

wo: 13u - 16u

do.: 16u - 19u

Gratis infolijn voor personen met een handicap:

Voor wie?
Voor Iedereen met een handicap of beperking. Elke vader, moeder, zoon, dochter, vriend, buur, of kennis van een persoon met een handicap of beperking
T 0800 15 045

  • elke weekdag tussen 9 uur en 12.30 uur 
  • van 13 uur tot 15.30 uur op maandag, dinsdag, en donderdag
  • puzzel@resonansvzw.be

Meer info

De Vlaamse Sociale Bescherming.

De Vlaamse sociale bescherming bestaat uit de zorgverzekering, het basisondersteuningsbudget en vanaf 1 januari 2017 de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. Vanaf 2018 gaan we stap voor stap naar een nieuwe financiering van thuiszorg, ouderenzorg, revalidatie en geestelijke gezondheidszorg.

Dankzij solidaire zorgbijdrages van iedereen in Vlaanderen kan de Vlaamse Sociale Bescherming mensen die veel zorg nodig hebben, financieel versterken en de kwaliteit van hun leven verbeteren. Iedereen die in het Vlaams gewest woont of komt wonen en ouder is dan 25 jaar, is verplicht elk jaar een zorgbijdrage te betalen aan zijn zorgkas voor de Vlaamse sociale bescherming.

Je betaalt een jaarlijkse bijdrage van 50 euro.

Als je recht hebt op de verhoogde terugbetaling in het kader van de ziekteverzekering, betaal je slechts 25 euro.

VAPH - Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap bestaat uit drie afdelingen en een aantal horizontale teams.

Afdeling Toeleiding en Hulpmiddelen en afdeling Dienstverlening Budgethouders richten zich tot de persoon met een handicap. De afdeling Financiering en Zorgplanning richt zich naar organisaties en voorzieningen. Tot slot zorgen de horizontale teams voor de ondersteuning van de organisatie.

Bij het VAPH kan je ondersteuning aanvragen. Voor info betreffende deze ondersteuning kan je terecht op de pagina 'Adressen'.

Tegemoetkomingen:

Op de website Personen met een handicap vind je alle nodige informatie. Je hebt de mogelijkheid om online je dossier te consulteren Via My Handiweb.

Personen met een beperking tussen 21 en 65 jaar kunnen een IVT (inkomensvervangende tegemoetkoming) en/of een IT (Integratietegemoetkoming) aanvragen.

Info over uitkeringen en ondersteuning lees je op de webpagina 'Mijn rechten'.

Veiligheidsgordel:

Vrijstelling van het verplicht gebruik van de vrijstellingsgordel en het kinderbeveiligingssysteem.

De aanvraag tot vrijstelling van de draagplicht van de veiligheidsgordel moet verplicht per brief worden toegestuurd aan:

FOD Mobiliteit en Vervoer, DG Wegvervoer en Verkeersveiligheid, Directie Vergunningen en Rijbewijzen, Dienst Rijbewijzen 
City Atrium, Vooruitgangsgraat 56, 1210 Brussel.

Een model van doktersattest vindt je onderaan de webpagina Veiligheidsgordel - vrijstelling.

Begeleiderspas

Met de provinciale begeleiderspas mag de begeleider van een persoon met een handicap gratis mee naar het theater, een optreden, een sportmanifestatie, een tentoonstelling ... De persoon met een handicap betaalt zelf de gewone toegangsprijs.

Meer info

Begeleiding:

Oikonde Leuven is door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap erkend als dienst pleegzorg voor volwassenen met een handicap en biedt woonbegeleiding aan personen met een handicap en doet dit samen met vele vrijwilligers en gezinnen.

Oikonde ondersteunt het gezin en de vrijwilliger die op hun beurt jou ondersteunen om een betere thuis te vinden. Hun kracht is het samenspel van de cliënt, de beroepskracht en gezin/vrijwilliger. We vinden het belangrijk dat je meerdere kennissen en vrienden hebt die je ondersteunen.

Meer info

Verblijfsmogelijkheden in de buurt van Zoutleeuw:

Wiric vzw is een ondersteuningscentrum voor volwassen personen met een verstandelijke handicap gelegen te Sint-Truiden. De organisatie stelt zich tot doel personen met een handicap een kwaliteitsvolle ondersteuning op maat te geven en dit met oog op:

  • het verhogen van hun gevoel van eigenwaarde en zelfredzaamheid
  • het bevorderen van hun integratie
  • hun acceptatie in de samenleving.

Om dit te realiseren bouwt Wiric vzw een aantal modules uit binnen het aanbod van: kleinschalige dagbestedingseenheden, wooneenheden, vorming en vrije tijd.

Binnen het dagcentrum staat het verrichten van zinvolle arbeid centraal.  Vandaar dat de deelnemers de keuze hebben om te werken in de verschillende werkprojecten.

Meer info

vzw Huis in de Stad wil personen met een handicap helpen hun leven zo goed mogelijk te organiseren. Gehandicapten kunnen in Huis in de Stad vzw komen werken en/of wonen. Huis in de Stad streeft naar "zorg op maat en zorg op vraag". De medewerkers trachten dit onder meer te doen door op alle vlakken inspraak te verlenen aan de gebruikers en hun familie en samen met hen een individueel zorgtraject op te stellen.

Huis in de stad wil een open, toegankelijke en gastvrije voorziening zijn. Dit tracht ze te doen door de organisatie van het wonen en het werken zo gewoon als mogelijk te maken. Enkel waar nodig dient er speciale begeleiding te worden geboden.

Meer info

De Stichting Marguerite-Marie Delacroix staat in voor een professionele begeleiding van kinderen en volwassenen
met een matig tot diep mentale handicap, met eventuele bijkomende motorische stoornissen, en van volwassenen
met niet-aangeboren hersenletsel. Deze begeleiding kan de vorm aannemen van een verblijf in het internaat of tehuis
voor niet-werkenden, en van een deelname aan de atelierwerking in het dagcentrum.

Meer info

Werken in de buurt van Zoutleeuw: