uittreksel uit het strafregister

Bookmark and Share

Dit uittreksel vervangt het getuigschrift van goed zedelijk gedrag. Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document dat een opsomming geeft van eventuele veroordelingen. Het vermeldt dus je eventuele strafrechterlijke verleden.

Voor de opmaak van het uittreksel is het doel waarvoor het uittreksel bestemd is van groot belang. De uittreksels uit het strafregister model 1 en model 2 worden vervangen door 3 nieuwe modellen.

Het model art. 596.2 Sv. wordt afgeleverd voor doeleinden waar er contact is met minderjarigen, meer bepaald voor volgende themagebieden: opvoeding, psycho-medische-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, begeleiding van minderjarigen en animatie. Voor dit model dient er bijkomend een onderzoek te gebeuren door de lokale politie.

Het model art. 596.1 Sv. wordt afgeleverd voor doeleinden waar er geen contact met minderjarigen is, maar die te maken hebben met zaken op volgende lijst: accijnzen en douanen / bedrijfsrevisoren / beheersmaatschappij (toelating) / boekhoudkundige, fiscale beroepen / camping / commerciële activiteit in VOA, BVBA, CV / consumentenbescherming / dienstplicht / dranken / gewapende weerstand / gewetensbezwaarden / goederenvervoer / hoteleigenaars / jacht / kredietinstellingen / militairen (actief kader) / natuur / privé-detective / reisagentschappen / rivierbevrachting (toelating) / roerende waarden / goederen / eetwaren / spaargelden / krediet / sport / sportschutter / taxi (uitbater, chauffeur) / transport over de weg van personen en van zaken / uitvinding (octrooi) / veiligheid / verhuur aan mijnwerkers / verkiezingen / verzekeringswezen / vogels (erkenning) / wapens .

Nieuwe werkwijze voor het aanvragen van een uittreksel uit het strafregister

voor een gereglementeerde activiteit – Uittreksel conform art. 596.1 sv en voor een activiteit waarbij de burger in contact komt met minderjarigen – Uittreksel conform art. 596.2 sv

Als u een uittreksel moet voorleggen aan een derde (bv. uw huidige of toekomstige werkgever, de club of vereniging waarvan u lid bent enz.) en de burger:

Maakt u bij voorkeur gebruik van  het typeformulier voor het aanvragen van een uittreksel uit het strafregister .

Dit formulier laat u invullen door de werkgever, organisatie, vereniging enz. aan wie u het uittreksel moet afgeven.

Nadien bezorgt u het ingevulde formulier aan onze diensten.

Bij reden van de aanvraag selecteert u de juiste categorie.    

Nadien leveren wij het aangevraagde uittreksel samen met het typeformulier terug af aan u.

Het model art. 595 Sv. wordt afgeleverd voor doeleinden waar er geen contact met minderjarigen is en die niet voorkomen op bovenstaande lijst.

Je kan dit uittreksel uit het strafregister aanvragen voor:

  • jezelf;
  • een andere persoon, mits voorlegging van een volmacht en de kopie van de identiteitskaart van de betrokkene;
  • een overleden persoon met zijn/haar laatste adres in Zoutleeuw, tot twee jaar na het overlijden (enkel door de bloedverwanten).

Je brengt hiervoor je identiteitskaart mee en eventueel de schriftelijke volmacht met een kopie van de identiteitskaart van de volmachtgever.

Deze documenten worden gratis afgeleverd (behalve indien het gaat om model 1 conform artikel 596.1 Strafvordering dienstig voor een jachtverlof, wapenvergunning, schietclub, kleiduif schieten dan wordt er 2 euro  per attest aangerekend).
De documenten zijn beperkt geldig (maximum 6 maanden).

Door de nieuwe toepassing zal je het uittreksel uit het strafregister in de meeste gevallen niet onmiddellijk meekrijgen. Er dient namelijk een grondige controle van het strafdossier te gebeuren alvorens het uittreksel kan opgemaakt worden.

Vraag je uittreksel uit het strafregister dus tijdig aan en vermeld duidelijk waarvoor je het nodig hebt!

Dit kan telefonisch bij Sonja Vandevelde op het nummer: 011 78 91 89 of via mail.

HERSTEL IN EER EN RECHTEN

Hieronder vindt u informatie en de voorwaarden die u kunnen helpen herstel in eer en rechten aan te vragen, mocht u door een rechtbank veroordeeld zijn tot straffen die niet kunnen uitgewist worden en dus steeds op een uittreksel uit het strafregister blijven voorkomen.

De wet stelt :

Art.621 Sv : Iedere veroordeelde tot straffen die niet kunnen worden uitgewist overeenkomstig artikel 619, kan in eer en rechten hersteld worden, indien hij sedert ten minste tien jaar geen herstel heeft genoten.

Herstel in eer en rechten” kan aangevraagd door een veroordeelde waardoor bepaalde strafrechtelijke veroordelingen en de daaraan verbonden juridische gevolgen teniet gedaan kunnen worden. De wetgever heeft zijn bedoeling duidelijk uitgedrukt : “wanneer de veroordeelde zijn straf heeft uitgezeten en berouw heeft getoond, wordt hij door het herstel in eer en rechten in feite, en voor zover mogelijk, opnieuw in de samenleving opgenomen en wordt een veroordeling vergeten”. Zo kan het dat bepaalde veroordelingen op een Getuigschrift van Goed Zedelijk Gedrag, die niet onder de uitwissingsregels (uitwissing = juridische techniek waarbij straffen automatisch tenietgaan) vallen, door het eerherstel toch worden gewist. Op strafrechtelijk gebied bevindt hij zich in dezelfde toestand als diegene die nooit is veroordeeld, met dien verstande dat het herstel in eer en rechten

- de door derden verkregen rechten onaangetast laat;

- alleen voor de toekomst geldt;

- en aan de veroordeelde niet kan teruggeven wat hem wettig werd ontnomen.

Voorwaarden :

De voorwaarden tot bekomen van herstel in eer en rechten staan vermeld in de artikelen 621 – 629 van het Wetboek van Strafvordering :

  • tenminste 10 jaar geen eerherstel hebben genoten
  • de vrijheidsstraf hebben ondergaan (tenzij genademaatregelen)
  • de geldstraffen hebben gekweten (boete, gerechtskosten en eventueel de schadevergoeding aan de burgerlijke partij(en) betaald)
  • proeftijd hebben ondergaan
  • vaste verblijfplaats tijdens de proeftijd
  • blijk gegeven van verbetering en van goed gedrag

Slechts indien aan ALLE voorwaarden voldaan is, kan men eerherstel aanvragen, zoniet is een aanvraag nutteloos. Herhaaldelijk wordt vastgesteld dat tijdens de procedure, na navraag bij FOD Financiën, Administratie van de registratie, de geldstraffen nog niet of niet binnen de wettelijke termijn betaald zijn, bijgevolg verjaard. Hierdoor voldoet men niet aan de voorwaarden en kan er onmogelijk herstel in eer en rechten worden bekomen.

Aanvraag tot herstel in eer en rechten :

De start van de eerherstelprocedure gebeurt via een verzoek gericht aan de procureur des Konings, maar de beslissing wordt genomen door de kamer van inbeschuldigingstelling (KIB) van het Hof van Beroep. De aanvraag kan ten vroegste twee jaar na de veroordeling ingediend worden en ten vroegste na drie jaar wordt de procedure opgestart.

Indien aan alle voorwaarden voldaan is kan men een brief schrijven naar :

Procureur des Konings

t.a.v.: dienst Eerherstel

Smoldersplein 5

3000 LEUVEN

Brief vermeld:

HERSTEL IN EER EN RECHTEN

Volledige identiteit : naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats, adres, …

Aanvraag voor herstel in eer en rechten voor vonnis(sen) : …

Motivatie :...