buitenlandse onderdanen

Bookmark and Share

Bevolking

Aen den Hoorn 1
3440 Zoutleeuw
T 011 94 90 10
F 011 94 90 98
Mail ons

Openingsuren

ma.: gesloten

di. t.e.m. za.: 09u - 12u

wo.: 13u - 16u

do.: 16u - 19u 

Wie ?

De vreemdeling die meer dan 8 dagen in Zoutleeuw op een privéadres wenst te verblijven moet zich binnen de 8 dagen vanaf zijn binnenkomst in België bij het gemeentebestuur aanmelden.

Verblijf van minder dan drie maanden in België

Toeristen (die niet in een hotel verblijven) en studenten die minder dan drie maanden in België verblijven, krijgen een aankomstverklaring.

Breng mee:

 • paspoort
 • 1 pasfoto

Verblijf van meer dan drie maanden in België

Buitenlanders die langer dan drie maanden in België wensen te verblijven, moeten zich laten inschrijven in het vreemdelingenregister van de gemeente. Zij moeten over een reële verblijfplaats in Zoutleeuw beschikken.

Studenten :

Vereiste stukken

 • nationaal paspoort
 • drie pasfoto's (afmetingen: 4,5 cm hoog en 3,5 cm breed; het afgebeeld hoofd moet 3 cm hoog en 2 cm breed zijn)
 • studiegetuigschrift
 • bewijs van bestaansmiddelen (studiebeurs of onderhoudsverbintenis)
 • voor studenten uit de Europese Unie: bewijs ziekteverzekering

Werknemers

EU-burgers kunnen een verblijfsvergunning bekomen op voorlegging van een werkgeversattest.

Onderdanen van landen die geen deel uitmaken van de EU moeten in principe in het bezit zijn van een arbeidsvergunning.

Volgende personen zijn hiervan vrijgesteld:

 • personen in het bezit van een verblijfsvergunning voor onbeperkte duur
 • personen gehuwd met een onderdaan van de EU
 • erkende vluchtelingen

De aanvraagformulieren voor de arbeidsvergunning dienen aangevraagd te worden bij de VDAB, Sint-Truidensesteenweg 37/2 te 3440 Zoutleeuw.

Deze formulieren moeten ingevuld worden en vervolgens gelegaliseerd door de stadsadministratie.

De arbeidskaart kan na toekenning afgehaald worden bij de dienst bevolking.

Zelfstandigen :

EU-burgers mogen zelfstandige activiteiten uitoefenen onder dezelfde voorwaarden als de Belgen. Zij kunnen op basis van deze activiteiten een verblijfsvergunning aanvragen.

Onderdanen van landen die geen deel uitmaken van de EU moeten in het bezit zijn van een beroepskaart. De aanvraagformulieren kunnen afgehaald worden bij de dienst bevolking. De beroepskaart kan na toekenning ook afgehaald worden op deze dienst.

Sommige buitenlanders zijn vrijgesteld van een beroepskaart.

Dit is onder andere het geval voor de volgende categorieën :

 • de buitenlanders in het bezit van een identiteitskaart van vreemdeling of van een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister voor onbeperkte duur;
 • de onderdanen van een lidstaat van de Europese Economische ruimte en hun gezinsleden, mits ze zich met hen vestigen;
 • de onderdanen van Zwitserland;
 • de echtgenoot/echtgenote van een Belg;
 • de door België erkende vluchtelingen.

Verbintenis tot tenlasteneming

Visumplichtige buitenlanders

Bij het indienen van hun visumaanvraag moeten zij een verbintenis tot tenlasteneming voorleggen. De persoon die de verbintenis ondertekent moet de Belgische nationaliteit bezitten of gemachtigd of toegelaten zijn om voor onbepaalde duur in België te verblijven. Hij moet bovendien bewijzen over voldoende financiële middelen te beschikken. Aan de hand van de identiteitskaart moet de handtekening van de garant gewettigd worden bij het gemeentebestuur van de woonplaats. Indien het om een toeristenvisum gaat, moet er tevens een kopie van de identiteitskaart en een kopie van de loonfiche door de garant worden binnengebracht.

Niet-visumplichtige buitenlanders

Wanneer de buitenlander niet visumplichtig is, moet de verbintenis tot tenlasteneming eerst goedgekeurd worden door de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Het gemeentebestuur wettigt aan de hand van de identiteitskaart de handtekening van de garant. Bij de aanvraag moet er een attest “samenstelling van het gezin” gevoegd worden samen met een kopie van de identiteitskaart en van de loonstroken van de laatste drie maanden.

Nieuw in Vlaanderen ?

Nuttige info vindt u hier of op www.vlaamsbrabant.inburgering.be