Klein Vinne

Bookmark and Share

Milieu en duurzaamheid

Aen den Hoorn 1
3440 Zoutleeuw
T 011 94 90 34
F 011 94 90 98
Mail ons

Openingsuren

ma.: gesloten

di.-za.: 09u - 12u

wo: 13u - 16u

do.: 16u - 19u

In de aaneengesloten open ruimte tussen het Vinne' en de Kleine Gete is er mogelijkheid tot herstel, behoud en ontwikkeling van broekbossen, rietlanden, voedselrijke ruigten en overstromingsgraslanden. Dit gebied heeft nagenoeg dezelfde potenties als het stroomafwaarts gelegen natuurreservaat Aronst Hoek (Geetbets). Het deelgebied 'Kleine Vinne' is volledig in 'Landschappelijk waardevol agrarisch gebied' gelegen, maar is desondanks volledig als habitatrichtlijngebied aangeduid onder de naam 'Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw'.

Op een figuratieve kaart van de stad Zoutleeuw (die dateert van voor de Ferrariskaart) staat er naast het meer van het 'Vinne' ook een klein meer op: het 'Klein Vinne'. Waarschijnlijk is dit de depressie in het verlengde van de huidig beheerde percelen van het 'Klein Vinne'. Ten tijde van Ferraris bestond de hele alluviale vlakte uit moerassige weilanden.

De dominante grassen zijn gestreepte witbol en engels raaigras. Witte klaver en gewone hoornbloem komen veel voor. Rood zwenkgras wordt frequent aangetroffen. Ridderzuring komt slechts sporadisch voor. Echte koekoeksbloem en Pinksterbloem, soorten van soortenrijk permanent cultuurgrasland, komen frequent voor. Ook Kamgras is plaatselijk frequent aanwezig. Gewoon reukgras komt lokaal voor. Er zijn reeds een aantal elementen van Dotterbloemgrasland, zoals het voorkomen van Pijptorkruid en Holpijp in de slootjes, alsook in het midden van het hooiland. Moerasrolklaver komt her en der voor. Pitrus is slechts sporadisch aanwezig. Moeraszegge wordt in de slootjes aangetroffen. Zwarte zegge en ruige zegge komen pleksgewijs voor. Ook Waterbies is pleksgewijs teruggevonden. Ruige zegge is een typische soort van zilverschoongraslanden (overstromingsgraslanden). Slechts enkele exemplaren van de valse voszegge werden aangetroffen. In de rand van het perceel is er een rietvegetatie met riet, gele lis en rietgras.

In het 'Kleine Vinne' streeft Natuurpunt naar een halfopen landschap met graslandcomplexen (zilverschoongraslanden) met grote eenheden grasland afgewisseld met kleine ruigtevegetaties. Om een bepaalde gradatie van openheid te verkrijgen, wordt hier voor een hogere veebezetting gekozen. Dit kan vergeleken worden met de situatie in het nabijgelegen natuurreservaat 'Aronst Hoek'.

Bron: Natuurpunt