Vogelschrikkanonnen

Bookmark and Share

Landbouw

Vincent Betsstraat 15
3440 Zoutleeuw
T 011-78 91 86
F 011-78 42 22
Mail ons

Openingsuren

Di. t.e.m. zat.  :   9u00 - 12u00

Dinsdag         :  14u00 - 16u00

Donderdag    :  17u00 - 20u00

Meldingsformulier vogelschrikkanonnen

Met ingang van 1 december 2017 geldt de nieuwe politiecodex. Indien u vogelafweer wilt plaatsen (bv. luchtdrukkanonnen) betekent dit, dat u verplicht bent een melding te doen. Aan de hand van een eenvoudig formulier, dient u aan te geven waar en tijdens welke periode u vogelafweer wenst te gebruiken om uw teelt te beschermen. Daarnaast neemt u ook kennis van onderstaande regelgeving, Hoofdstuk IV - Afdeling 1, Art. 72 uit de politiecodex, en verklaart u dit reglement nauwgezet na te leven. Ten slotte bezorgt u het formulier in tweevoud terug aan de milieudienst van uw gemeente.

Politiecodex Landen - Linter - Zoutleeuw

Hoofdstuk IV - De openbare rust

Afdeling 1. Geluidsoverlast

Art. 72.

§1-Het gebruik van vogelschrikkanonnen of soortgelijke toestellen voor het verjagen van vogels bij het beschermen van de akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt is enkel toegestaan na schriftelijke toelating van de burgemeester.

§2-De aanvraag wordt gemotiveerd en moet toelaten de mogelijke hinder van de installatie te beoordelen. Zo moet in de aanvraag de periode en de exacte opstellingsplaats via GPS-coördinaten vermeld worden.

§3-Luchtdrukkanonnen mogen enkel opgesteld worden op meer dan 150m van woningen en 25m van de openbare weg.

§4-De opening van het kanon moet steeds in de meest gunstige richting worden geplaatst ten aanzien van de hindergevoelige plaatsen, d.w.z.weg gericht van de woningen.

§5-Het is verboden deze toestellen te gebruiken tussen 20.00 en 07.00 uur en op zondagvoormiddag tot 12.00 uur.

§6-De opeenvolging van het aantal knallen of ander geluidssegment, van elk maximaal 10 seconden, mogen elkaar niet opvolgen met tussenpozen van minder dan 4 minuten.

§7-De toelating kan worden geschorst of ingetrokken indien overmatige hinder wordt vastgesteld of de bepalingen van dit artikel wordt overtreden.

HOOFDSTUK XI - SANCTIES, PROCEDURE EN SLOT-BEPALINGEN

Art. 119.

§1-In geval van overtreding van deze verordening kan de politie de overtreder aanmanen om de niet reglementaire toestand ongedaan te maken. De politie is bevoegd voor de vaststelling van alle overtredingen vervat in dit politiereglement.

§2-Inbreuken die uitsluitend bestraft worden met een administratieve sanctie, kunnen eveneens vastgesteld worden door ambtenaren,zoals bepaald in artikel21 van de wet van 24 juni 2013.

Art. 120.

§1-Voor zover wetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale verordeningen of reglementen niet in andere straffen voorzien, kunnen de inbreuken op de bepalingen van deze verordening gestraft worden met een administratieve sanctie, overeenkomstig de wet van 24 juni 2013:

(a)een administratieve geldboete die maximaal 175 of 350 EUR bedraagt, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is;

(b)de administratieve schorsing van een door de gemeente verleende toestemming of vergunning;

(c)de administratieve intrekking van een door de gemeente verleende toestemming of vergunning;

(d)de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting.

§2-Alternatieve maatregelen voor de administratieve geldboete, zoals bedoeld in §1, (a), kunnen worden opgelegd:

(01)de gemeenschapsdienst, gedefinieerd als zijnde een prestatie van algemeen belang uitgevoerd door de overtreder ten gunste van de gemeenschap (collectiviteit);

(02)de lokale bemiddeling, gedefinieerd als zijnde een maatregel die het voor de overtreder mogelijk maakt om, door tussenkomst van een bemiddelaar, de veroorzaakte schade te herstellen of schadeloos te stellen of om het conflict te doen bedaren.

§3-Een procedure van ouderlijke betrokkenheid kan worden voorzien voorafgaand aan het aanbod tot bemiddeling, tot gemeenschapsdienst of desgevallend, de oplegging van een administratieve geldboete.

Art. 121.

§1-De opgelegde administratieve geldboete kan niet hoger zijn dan het wettelijke voorziene maximum van 350,00EUR. Minderjarigen die de volle leeftijd van 16jaarhebben bereikt op het tijdstip van de feiten kunnen gestraft worden met een administratieve geldboete van maximum 175,00EUR.

§2-De omvang van de administratieve geldboete is proportioneel op grond van de zwaarte van de inbreuk die de boete verantwoordt en eventuele herhaling. De bij dit reglement voorgeschreven administratieve geldboete wordt verhoogd in geval van herhaling, zonder dat deze boete het wettelijke voorziene maximum mag overschrijden.

§3-Herhaling bestaat wanneer de overtreder reeds werd gesanctioneerd voor eenzelfde inbreuk binnen de vierentwintig maanden voorafgaand aan de nieuwe vaststelling van de inbreuk.§4-De minimale administratieve geldboete bedraagt 100,00 EUR en de maximale boete bedraagt 350,00 EUR voor de meerderjarigen en 175,00EUR voor de minderjarigen, tenzij anders bepaald voor specifieke inbreuken.De grens voor het recht hebben op een mondelinge verdediging bedraagt 70,00 EUR.