Marktstudie handelsapparaat Zoutleeuw

Bookmark and Share

Het stadsbestuur onderzoekt of er aansluitend en binnen de kern van de stad en langs de Grote Steenweg nog gebieden zijn met een bijzondere ontwikkelingspotentie voor de uitbouw van handel en diensten. Alvorens de centrumfuncties af te bakenen of ergens toe te wijzen, was het echter wenselijk om een inzicht te verkrijgen in het huidig en toekomstig voorzieningenniveau. Hiertoe werd in samenwerking met studiebureau Technum-Tritel NV, BRO Belgium aangesteld om een 'marktstudie' uit te voeren. Het rapport omvat een analyse van het dagelijks en niet-dagelijks voorzieningenaanbod van de hele gemeente en dit zowel naar vraag als naar aanbod, een vergelijking met gemeenten met gelijkaardig profiel, de conclusies die opgetekend werden na individuele gesprekken en na een workshop met vertegenwoordigers van het beleid, de administratie en de handelsorganisaties. Het desbetreffende rapport en de bijhorende conclusies en aanbevelingen kunnen hier geraadpleegd worden.

In het kader van de Interprovinciale Studie Detailhandel hebben de vijf Vlaamse provincies samen met IDEA Consult en GEO Intelligence in navolging van de feitenfiche een SWOT-fiche voor uw stad of gemeente gemaakt. Hierin vindt u een analyse van de sterktes en zwaktes van uw detailhandelsapparaat. De conceptversie kan u hier downloaden: http://vp.geointelligence.be/swotreports/SWOT%20Fiche%20ZOUTLEEUW.pdf