aaa
rss
Printvriendelijke versie

Dagorde gemeenteraad van 19 juli 2018 om 20u

Bookmark and Share
Logo Zoutleeuw kort afgerond.png

De e.v. gemeenteraad gaat door op 19 juli 2018 om 20u.  Het openbare gedeelte is toegankelijk voor het publiek.  De punten die behandeld zullen worden kunt u hier lezen.

AGENDA MET TOELICHTENDE NOTA

Openbaar

Secretariaat

1.

Verslag vorige vergadering

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren.

Advies- en beheerraden

2.

Mededeling van de verslagen van de raden en overlegstructuren in toepassing van artikel 200 § 3 GD

Seniorenraad :

- Bestuursvergadering 15/05/2018

Cultuurraad :

- Algemene vergadering 4/06/2018

- Bestuursvergadering 4/06/2018

Kindergemeenteraad :

- Vergadering 12/06/2018    

Schoolraad :

- Vergadering 18/06/2018

Financiële Zaken

3.

Retributie op afgifte kiezerslijsten

De gemeenteraad heeft in zitting van 15/04/2004 de retributie op afgifte van kiezerslijsten als volgt vastgesteld met ingang van 01/05/2004 :

15 EUR per papieren exemplaar

17,50 EUR per CD-ROM

Voortaan worden geen papieren versies meer afgeleverd van kiezerslijsten. Zij worden alleen nog op digitale wijze ter beschikking gesteld.

Het college stelt voor om de kiezerslijsten af te leveren op een digitale gegevensdrager (USB-stick) en de retributie hiervoor vast te stellen op 20 EUR per USB-stick.

4.

Kerkbestuur St-Bartholomeus Halle-Booienhoven : budgetwijziging 2018

In deze budgetwijziging 2018 blijven de exploitatieontvangsten ongewijzigd en verlagen de exploitatie uitgaven met 4.660 EUR. Er werden kredietaanpassingen uitgevoerd op diverse MAR rekeningen betreffende de exploitatie uitgaven, dit om een overboeking naar de investeringen ten bedrage van 4.660 EUR uit te voeren om de kosten voor de restauratie van 4 Heiligenbeelden te dekken. Deze restauratie wordt geraamd op 6.657 EUR en wordt gesubsidieerd door de Provincie Vlaams-Brabant voor een bedrag van 1.997 EUR. Daarnaast werd een vervallen belegging ingeschreven en zal gebruikt worden voor de aankoop van landbouwgronden en kosten voor erelonen notaris.

De gemeentelijke exploitatietoelage ten bedrage van 8.182,07 EUR blijft ongewijzigd in deze budgetwijziging.

Het investeringsoverschot ten bedrage van 13.904,65 EUR dient nog weggewerkt te worden.

Er werd geen gemeentelijke investeringstoelage ingeschreven.

De gemeentelijke bijdrage in deze budgetwijziging past binnen de grenzen van de bijdrage die werd opgenomen in het goedgekeurd MJP 2014-2019.

Het college stelt voor om akte te nemen van de budgetwijziging 2018 van het kerkbestuur Sint-Bartholomeus Halle-Booienhoven.

Intergemeentelijke en andere samenwerkingsverbanden

5.

Verantwoording voor de werking van het IGS “Wonen tussen zoet & zout” voor het derde werkingsjaar – periode 01/04/2017 tot 01/04/2018.

De werking van het Intergemeentelijk Woonproject Tienen-Zoutleeuw dient een jaarlijkse verantwoording te bezorgen aan de subsidiërende overheden. De statuten van het project schrijven bovendien voor dat deze verantwoording dient goedgekeurd te worden door de respectievelijke gemeenteraden en OCMW-raden. Het IGS legt hierbij de verantwoording voor het werkingsjaar 2017-2018 aan de gemeenteraad voor.

Het college stelt voor het jaarverslag voor het werkingsjaar 2017-2018 goed te keuren.

Interne Zaken

6.

Vaststellen nieuwe salarisschalen Decreet Lokaal Bestuur voor algemeen directeur en financieel directeur

De uitgewerkte weddeschalen van de algemeen directeur en financieel directeur moeten conform artikel 588 Decreet Lokaal Bestuur worden vastgesteld. De uitgewerkte weddeschalen worden als bijlage toegevoegd aan de rechtspositieregeling.

Het college stelt voor de uitgewerkte weddeschalen goed te keuren.

Onderwijs

7.

Gemeentelijke kleuterschool " De Kleine Picasso": Kalender van vakanties en vrije dagen 2018-2019

De inrichtende macht moet voor ieder schooljaar de vakanties en de facultatieve vakantiedagen vastleggen conform de geldende regelgeving.

De voorgestelde kalender kwam tot stand op voorstel van de directie en werd goedgekeurd door de schoolraad en de personeelsvergadering.

Het college stelt voor de kalender voor 2018-2019 goed te keuren.

8.

De Kleine Picasso : Schoolreglement 2018 - 2019

De jaarlijkse update van het schoolreglement dient te worden goedgekeurd.

De voorgestelde wijzigingen hebben betrekking op gewijzigde regelgeving waaraan het reglement dient te worden aangepast.

Het college stelt voor om het schoolreglement 2018-2019 goed te keuren.

RO & planning

9.

Grondoverdracht naar het openbaar domein bij een verkavelingsaanvraag Leenhaagstraat (afsplitsing bij woning nr.20)

Vooraleer het schepencollege over een verkavelingsaanvraag waarin een overdracht van grond naar het openbaar domein voorzien is, moet de gemeenteraad zijn principiële goedkeuring geven over de kosteloze inlijving in het openbaar domein, na realisatie.

Het betreft een verkavelingsaanvraag voor afsplitsing van 2 loten voor halfopen bebouwing in de Leenhaagstraat (bij woning nr.20). De overdracht komt er op verzoek van de verkavelaar zodat de opsplitsing mogelijk wordt (dus ook in het voordeel van de aanvrager).

Het college stelt voor principieel akkoord te gaan met het gratis opnemen van lot 3 van circa 1a16ca bij het openbaar domein zoals voorgesteld door de aanvrager.

Vragen van raadsleden

10.

Vragen van raadsleden

Besloten

Interne Zaken

11.

Decreet Lokaal Bestuur (DLB) – besluit met betrekking tot de ambtelijke invulling vanaf 1 augustus 2018 en met betrekking tot de verdere organisatie van gemeente en OCMW Zoutleeuw – bespreking en besluit.

12.

Aanstellingsbesluit waarnemend algemeen directeur

13.

Aanstelling financieel directeur

get. De stadssecretaris Sandra Blockx - get. De voorzitter Annita Reniers 

Terug naar alle nieuws