aaa
rss
Printvriendelijke versie

Bibliotheekreglement

Bookmark and Share

Ieder lid krijgt bij inschrijving een bibliotheekreglement.

Vanaf 01.04.2014 is een nieuw bibliotheekreglement van toepassing.

Algemeen

Specifiek voor bibliotheeknet

Vlaams-Brabant

Specifiek voor bibliotheek Zoutleeuw

Artikel 1 - Toegankelijkheid

De bibliotheek is vrij toegankelijk voor iedereen die zich aan dit reglement houdt. De aanwezige documenten en informatiebronnen, inclusief internet, zijn vrij en gratis raadpleegbaar.

Artikel 2 - Inschrijving

Inschrijving gebeurt na voorlegging van de identiteitskaart. Door zich in te schrijven verklaart de bibliotheekgebruiker zich akkoord met dit reglement, waarvan hij een exemplaar ontvangt bij inschrijving of op verzoek.

Artikel 3 - Verantwoordelijkheid

De bibliotheekgebruiker is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende materialen. Hij mag deze materialen niet verder uitlenen. Hij kijkt het geleende materiaal bij ontvangst na om eventuele beschadigingen te laten vaststellen. Indien er problemen zijn, verwittigt hij het personeel om te vermijden dat hij zelf aansprakelijk wordt gesteld.

Artikel 4 - Auteursrechten

De bibliotheek zorgt er voor dat de bepalingen van de auteurswet worden gerespecteerd. Documenten mogen uitsluitend voor eigen gebruik worden gekopieerd. De volledige verantwoordelijkheid in verband met het gebruik van de bibliotheekmaterialen berust bij de gebruiker.

Artikel 5 - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is van toepassing. De bibliotheekgebruiker gaat akkoord met het gebruik van de door hem ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens, in zoverre dit nodig is voor de werking van de bibliotheek en voor de verzending van culturele informatie door de betrokken gemeente of provincie. Persoonlijke gegevens en uitleengegevens van de gebruiker worden zonder zijn toestemming niet meegedeeld aan derden.

Artikel 6 - Onvoorziene omstandigheden

Alle onvoorziene omstandigheden worden geregeld door de verantwoordelijke van de bibliotheek waar het probleem zich voordoet, en indien nodig door het college van burgemeester en schepenen van de respectievelijke gemeente.

Artikel 7 - Aantal documenten per keer

Elke bibliotheekgebruiker kan maximaal 15 materialen uitlenen.

Artikel 8 - Uitleentermijn en verlengen

Voor alle materialen bedraagt de uitleentermijn 4 weken (28 dagen). Verlengen in de bibliotheek, telefonisch of online kan tweemaal voor telkens een periode van 4 weken, voor zover de materialen niet gereserveerd zijn en de eerste uitleentermijn niet overschreden is.

Artikel 9 - Overschrijden uitleentermijn

Wie de uitleentermijn overschrijdt, betaalt een vergoeding en eventueel de kosten voor de aanmaningsbrieven. Er worden maximaal 3 gewone aanmaningen gestuurd. Daarna volgt een aanmaning die aangetekend wordt verstuurd. Het aanrekenen van de vergoeding start op de dag na het verstrijken van de uitleentermijn en wordt per dag gerekend.

Artikel 10 - Reserveren

De bibliotheekgebruiker kan gelijktijdig maximaal 5 reservaties plaatsen. Ook voor interbibliothecair leenverkeer kan hij maximaal 5 aanvragen gelijktijdig plaatsen. De hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de bibliotheekgebruiker. Ook indien hij de gevraagde materialen niet afhaalt.

Artikel 11 - Lidmaatschap en tarieven

Onder 18 jaar is het lidmaatschap gratis. Vanaf 18 jaar bedraagt het lidmaatschap 5 euro. Het lidmaatschap wordt in één van de aangesloten bibliotheken van het bibliotheeknet Vlaams-Brabant betaald en betekent automatisch het lidmaatschap in alle bibliotheken aangesloten op het bibliotheeknet. Het lidmaatschap geldt voor 12 maanden en wordt éénmaal betaald per 12 maanden.         

Artikel 12 - Lidmaatschap

De lener moet een adresverandering onmiddellijk meedelen. Bibliotheekleden via de klassen, rusthuizen en andere groepen gebruikers betalen geen lidgeld. Nieuw ingeschreven inwoners van de gemeente zijn het eerste jaar vrijgesteld van de lezersbijdrage. Wie geen bewijs van domicilie in België heeft, betaalt een waarborg bij het ontlenen van materialen. Na inlevering van de geleende materialen en na vereffening van mogelijke boetes wordt de waarborg terugbetaald.

Artikel 13 – Leengeld

De uitleen van boeken en informatieve multimedia is gratis. Voor andere multimedia wordt leengeld gevraagd.

Artikel 14 – Verwittigingsmails

Enkele dagen voor het verstrijken van de uitleentermijn wordt een verwittigingsmail verstuurd naar het opgegeven emailadres. We kunnen niet garanderen dat alle verwittigingsmails correct verstuurd en ontvangen worden. Er is geen verzet mogelijk tegen boetes ten gevolge van het overschrijden van de uitleentermijn. Hou daarom steeds de inleverdatum op uw uitleenbriefje of via de online catalogus in de gaten.

Artikel 15 – Kranten en tijdschriften

Kranten en sommige referentiewerken kunnen enkel ter plaatse geraadpleegd worden. Tijdschriften en weekbladen kunnen ontleend worden behalve het meest recente exemplaar.

Artikel 16 – Begeleiding

Het personeel van de bibliotheek staat ter beschikking van de bezoekers voor informatie, begeleiding en hulp.

Artikel 17 – Internet

Ingeschreven bibliotheekleden kunnen gratis internet raadplegen. Men dient zich hiervoor aan te melden en de bibliotheekpas af te geven. De bibliotheek kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van het internet. Het afdrukken van informatie kan tegen betaling. Bij vaststelling van misbruik kan het gebruik van het internet ontzegd worden.

Artikel 18 – Verlies of beschadiging

Bij verlies of diefstal van een materiaal moet de lener de kostprijs van het materiaal betalen. Bij beschadiging van een materiaal bepaalt de bibliothecaris het bedrag van de schadevergoeding. Voor materialen die niet meer verkrijgbaar zijn, wordt bovendien een voor elk geval door de bibliothecaris te bepalen toeslag aangerekend. Het is niet toegelaten om in boeken en documenten van de bibliotheek aantekeningen te maken.

Artikel 19 – Wat niet kan

Wie overlast veroorzaakt, kan de toegang tot de bibliotheek ontzegd worden. Roken, eten of drinken is niet toegestaan. Dieren worden niet toegelaten. De bibliotheek is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke voorwerp.