Beleidsverklaring van de burgmeester op de gemeenteraad van 2 januari 2013

Op 14 oktober 2012 kozen 6600 Leeuwenaars een nieuw gemeentebestuur.
Eigenlijk kozen 6600 Leeuwenaars een nieuwe Raad van Bestuur voor de N.V. Stad Zoutleeuw. 19 Vrouwen en mannen. Keer na keer sturen onze kiezers meer vrouwen naar de gemeenteraad. Vandaag zijn zij al met zeven van de negentien raadsleden. Deze 19 mensen kozen in januari onder elkaar een schepencollege van 6 personen waaronder uw burgemeester.
Deze nieuwe gemeenteraad, deze Raad van bestuur van de N.V. stad Zoutleeuw, wij samen dus, zijn bestuurlijk verantwoordelijk voor 8300 Leeuwenaars en 3300 gezinnen en beheren een oppervlakte van 4300 ha Hageland en een deel Haspengouw. 160 km Wegen hebben wij samen te onderhouden, 40 km fietspaden, 52 km onbevaarbare waterwegen en 50 km rioleringen. 170 Arbeiders, bedienden en verscheidene topambtenaren staan op onze loonlijst, 70 bij de stad en 100 bij het OCMW. Als ik zeg TOP dan is het TOP, aan deze en aan gene kant van de Gete. Jaarlijks beheren wij in onze gemeenteraad een financiële stroom van 13 miljoen Euro uitgaven en inkomsten: 7,5 miljoen Euro uitgaven voor de stad en 5,5 miljoen Euro voor het OCMW. De laatste jaren veel meer uitgaven dan inkomsten, omdat wij natuurlijk enorm hebben geïnvesteerd in onze stad. Als U in Zoutleeuw rondkijkt, ziet U zelf waar dat geld naartoe is gegaan. Wij beheren recent gebouwde en hedendaagse gemeenschapsvoorzieningen zoals de Passant, de Bib en de OCMW-campus met een gloednieuw Woon- en Zorgcentrum de Vesten, een STORZO kinderdagverblijf en een Buitenschoolse Kinderopvang om U tegen te zeggen. Vele wegen hebben wij aangelegd en vernieuwd. Het kunsthistorische stadhuis, de Lakenhalle en de middeleeuwse St.- Leonarduskerk zijn onze permanente zorg en verantwoordelijkheid. Acht scholen waaronder onze eigen Kleine Picasso sieren het onderwijslandschap van Zoutleeuw. Drie grote rustoorden bepalen onze zorgcultuur voor senioren. Moderne landbouw en fruitteelt sieren onze agrarische sector. Het provinciale domein het Vinne en bij uitbreiding de hele Getevallei tot in Tienen en in Halen zijn onze groene troeven inzake biodiversiteit, klimaatacties, zachte recreatie en toerisme. De roep, de oerkreet bijna, van de bevolking in de actie Sing For The Climate zal niet aan onze RVB voorbijgaan. Snelheidsbeperkende maatregelen blijven hoog in het vaandel staan. Gas, elektriciteit, water, afval en riolering zijn basisvoorzieningen in onze moderne samenleving. In een volgende zitting zal deze RVB sterke personen uitsturen naar diverse intercommunales om de belangen van de stad te verdedigen. Sterke personen, mannen en vrouwen, ook uit de oppositie.

Drie grote prioriteiten kleuren de volgende jaren ons beleid:

1. het bijsturen van de financiële huishouding van de stad,

2. uitvoeren van wat nog in de pipeline zit,

3. kansarmoede-initatieven.

Wij moeten en zullen in 2019 (opgelegd door Vlaanderen en Europa) een sluitend budget van uitgaven en inkomsten voorleggen. In 2012 toonde het budget nog een tekort in eigen dienstjaar van € 890.OOO als gevolg van de vele noodzakelijke investeringen. In 2019 moet dit nul en liefst positief worden. Geen nieuwe inkomsten zonder eerst de kaasschaaf in de uitgaven te zetten. Daarom hebben wij eerst en vooral structureel gesnoeid in personeels- en werkingskosten en dit voor € 350.000. Billijk en rechtvaardig en met in acht name van basisdienstverlening aan Bib, Passant, BKO, OCMW, STORZO, politie, brandweer, toerisme, sport, cultuur, scholen en kerkfabrieken. Burgemeester en schepenen leveren jaarlijks samen € 30.000 in. Niet elke gepensioneerde werknemer wordt vervangen; niet elk feest even fel gevierd. Niet elke subsidie bewaard. Soberheid en spaarzaamheid worden tot deugd verheven. Versnelde schuldafbouw wordt een topprioriteit. De rest van het financiële verhaal zal met lastenverhoging gebeuren. De onroerende voorheffing wordt met 100 punten verhoogd en de personenbelasting met 0,5%. De sterkste schouders zullen de zwaarste lasten dragen. Hier is geen andere weg mogelijk en geen andere weg terug. Ook dat begrijpt U of hoop ik dat U dat begrijpt.

De vorige 6 jaren hebben wij voor 25 miljoen Euro investeringsprojecten uitgevoerd voor de stad en het OCMW samen. Iedereen, ook de buitenstaanders, beamen de gedaanteverwisseling van Zoutleeuw.

In deze legislatuur voorzien wij nog 6,5 miljoen Euro nieuwe uitgaven. Deze zijn nodig om projecten die in de vorige legislatuur zijn gestart uit te voeren. Investeringen in alle Vlaamse gemeenten zijn levensnoodzakelijk om de economie te laten draaien, dus ook bij ons. Maar dat weet u. Wat in de pipeline steekt voor Budingen, de Leenhaag en zo mogelijk de Linterse Weg zullen wij afmaken. Onze mensen daar hebben er lang genoeg op gewacht. Net zo de private en sociale bouwprojecten: De Dry Croonen op de Markt, Aen Den Hoorn met het nieuwe administratief centrum, Bungenveld, Solveld 3, De Magneet en het Kamianoproject van vzw Stijn. Zelfs de laatste restauratiefase van onze St.-Leonarduskerk komt aan de bak. Ook dat is onze verdomde plicht als rentmeester van het kunsthistorisch patrimonium. Ten slotte, als het even kan, de Asbroekstraat. Ook daar wacht men al een eeuwigheid op voetpaden.
Los hiervan zullen gemeenteraad, OCMW en Storzo kansarmoedebeleid en nieuwe initiatieven hieromtrent hoog in het vaandel dragen. Als 18% van de Vlaamse gezinnen onder de kansarmoedegrens leeft, kan het niet anders dat deze problematiek ook in Zoutleeuw aanwezig is. Wij gaan ze actief opsporen om de nodige ondersteuning te kunnen bieden.

Beste stadsgenoot, zoals U ziet, is deze Raad van Bestuur, deze Gemeenteraad, verantwoordelijk gedurende 6 jaar voor één van de belangrijkste bedrijven van deze streek. Ik moet zeggen door zijn veelzijdigheid ook één van de mooiste, maar tegelijk ook één van de moeilijkste bedrijven van de regio. Nieuw in tegenstelling met voorgaande jaren is de aanwezigheid van een Voorzitter in de gemeenteraad. Hij leidt de debatten, niet de burgemeester. Nieuw is ook het BBC verhaal: de nieuwe Beheers en Beleidscyclus, de nieuwe gemeentelijke boekhouding. Dit door de Vlaamse overheid opgelegde systeem dwingt ons op 6 jaren een sluitende begroting op te stellen. Nieuw ten slotte is ook de plaats van de OCMW-voorzitter in het schepencollege én in de gemeenteraad. Een groter symbool voor een betere samenwerking tussen Stad en OCMW, met respect voor elkaars bevoegdheden, is er niet.

Laat ons ten slotte het glas heffen, symbolisch slechts één Leeuws drupke, op de start van 6 nieuwe bestuursjaren voor deze kleine middeleeuwse stad, ons Zoutleeuw. Eeuwenoud maar toch springlevend, een stad van iedereen, een stad voor iedereen. Laat ons elkaar moed, wijsheid en genoegdoening toewensen, geen geluk. Geluk vind je zelden in de politiek, daarvoor moet je elders zijn. Wel voldoening als je aan het einde van je mandaat kunt zeggen: ‘Ik heb gedaan wat ik moest doen’.
Ik dank U.