Openingsuren & contact

Stedenbouwkundige melding nodig? (ook voor zorgwonen)

Melding voor handelingen met stabiliteitswerken en voor de oprichting van aangebouwde bijgebouwen aan een woning.

Van de melding kan gebruik gemaakt worden voor handelingen met stabiliteitswerken die uitgevoerd worden binnenin hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte gebouwen en aan zijgevels, achtergevels en daken van hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte gebouwen. Ook voor de oprichting van bijgebouwen die aangebouwd zijn aan de hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte woning. Vaak is de medewerking van een architect vereist! Het meldingsformulier kan je hier downloaden in WORD of PDF onderaan deze pagina.

Voor meldingen vanaf 9 januari 2016.

Het college van burgemeester en schepenen gaat na of de gemelde handelingen meldingsplichtig zijn of niet verboden zijn.Als de handelingen meldingsplichtig en niet verboden zijn, neemt het college akte van de melding. Het college bezorgt u de meldingsakte met een beveiligde zending binnen dertig dagen vanaf de dag na de datum van ontvangst van de melding. U mag de gemelde handelingen uitvoeren de dag na de datum van de betekening van de meldingsakte.Als de handelingen verboden of niet meldingsplichtig zijn, stelt het college van burgemeester en schepenen u hiervan binnen dezelfde ordetermijn in kennis. In dat geval wordt geen akte genomen en wordt aan de melding geen verder gevolg gegeven.

Melding voor de verbouwing of uitbreiding van een bestaand industrieel of ambachtelijk bedrijf.

De melding kan ook gebruikt worden voor de verbouwing of uitbreiding van een bestaand, hoofdzakelijk vergund industrieel of ambachtelijk bedrijf, gelegen in industriegebied in de ruime zin. Het meldingsformulier kan je hier downloaden in WORD of PDF.

Raadpleeg de checklist om na te gaan wanneer een melding mogelijk is!

Voor meer informatie zie Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 betreffende de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Raadpleeg de toelichting omtrent de vrijstelling en de melding met concrete voorbeelden.

De samenstelling van een meldingsdossier is dezelfde als deze voor een stedenbouwkundige vergunning: eenvoudige dossiersamenstelling of uitgebreide dossiersamenstelling (medewerking architect). Voor meer informatie zie rubriek "stedenbouwkundige vergunning en vrijstelling".

De melding kan niet gebruikt worden voor het oprichten van vrijstaande bijgebouwen! Voor het oprichten van vrijstaande bijgebouwen kan eventueel gebruikt gemaakt worden van de vrijstelling van vergunning. Indien niet voldaan is aan de voorwaarden van vrijstelling is een stedenbouwkundige vergunning noodzakelijk !!!

Sinds 1 januari 2018 vervangt de nieuwe 'omgevingsvergunning' de stedenbouwkundige vergunning in alle Vlaamse gemeenten. Alle informatie en het indienen van de digitale aanvraag kan voortaan via de website www.omgevingsloketvlaanderen.be

Melding inzake tijdelijk wonen.

Met dit formulier kunt u een melding verrichten voor de creatie van de ondergeschikte wooneenheid met het oog op het huisvesten van:

1) hetzij asielzoekers en vluchtelingen die op grond van artikel 6, §1, laatste lid en artikel 8, §1 van de wet betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen van 12 januari 2007 de opvang van Fedasil moeten verlaten;

2) hetzij burgers wiens woning onbewoonbaar is geworden door onvoorziene omstandigheden.

Dit mag slechts als voldaan is aan al volgende voorwaarden:

1) in een bestaande woning wordt één ondergeschikte wooneenheid gecreëerd;

2) de ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de hoofdwooneenheid;

3) de ondergeschikte wooneenheid, daaronder niet begrepen de met de hoofdwooneenheid gedeelde ruimten, maakt ten hoogste één derde uit van het bouwvolume van de volledige woning;

4) de huisvesting is tijdelijk voor een totale duur van maximaal drie jaar;

5) de eigendom, of ten minste de blote eigendom, op de hoofd- en de ondergeschikte wooneenheid berust bij dezelfde titularis of titularissen.

Het beëindigen van het opsplitsen van een woning of het wijzigen in een gebouw van het aantal woongelegenheden, is eveneens meldingsplichtig.

Met dit formulier kunt u ook een melding verrichten voor het tijdelijk plaatsen van verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen worden gebruikt en voor het tijdelijk plaatsen van verplaatsbare constructies die aan deze bewoning aanverwante functies herbergen, als aan al de volgende voorwaarden is voldaan:

1° de plaatsing gebeurt door of in opdracht van de overheid met het oog op het huisvesten van:

a) hetzij asielzoekers en vluchtelingen die op grond van artikel 6, §1, vierde lid, en artikel 8, §1, van de wet betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen van 12 januari 2007 de opvang van Fedasil moeten verlaten;

b) hetzij burgers wiens woning onbewoonbaar is geworden door onvoorziene omstandigheden;

2° de plaatsing is tijdelijk voor een totale duur van maximaal:

a) drie jaar per goed als het goed bestemd is als militair domein of als gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen;

b) twee jaar per goed in alle andere gevallen;

3° de verplaatsbare constructies hebben een gezamenlijke maximale oppervlakte van:

a) 1000 vierkante meter per goed als het goed bestemd is als militair domein of als gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen;

b) 500 vierkante meter per goed in alle andere gevallen;

4° de plaatsing gebeurt niet in ruimtelijk kwetsbaar, erosiegevoelig of overstromingsgevoelig gebied;

5° de afstand tot de perceelsgrenzen bedraagt minimaal tien meter.

Melding zorgwonen.

Sedert 1 september 2009 werd de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van kracht. Het vroegere begrip "kangoeroewonen" werd daarbij vervangen door het begrip "Zorgwonen".

Zorgwonen betreft een vorm van wonen waarbij voldaan is aan alle hiernavolgende voorwaarden :

a) in een bestaande woning wordt één ondergeschikte wooneenheid gecreëerd;

b) de ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de hoofdwooneenheid;

c) de ondergeschikte wooneenheid, daaronder niet begrepen de met de hoofdwooneenheid gedeelde ruimten, maakt ten hoogste één derde uit van het bouwvolume van de volledige woning;

d) de creatie van de ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van :

1) hetzij ten hoogste twee ouderen van 60 jaar of ouder in de zin van de gecoördineerde decreten van 18 december 1991 inzake voorzieningen voor ouderen,

2) hetzij ten hoogste twee hulpbehoevende personen, zijnde personen met een handicap, personen die in aanmerking komen voor een ten lastenneming door de Vlaamse zorgverzekering, alsmede personen met een nood aan ondersteuning om zich in het thuismilieu te kunnen handhaven;

3) hetzij de zorgverlener indien de personen, vermeld in punt 1 of 2, gehuisvest blijven in de hoofdwooneenheid,

e) de eigendom, of ten minste de blote eigendom, op de hoofd- en de ondergeschikte wooneenheid berust bij dezelfde titularis of titularissen.

Decreet 18 december 1991 coördinatie voorzieningen voor bejaarden (PDF)

Decreet 18 december 1991 coördinatie voorzieningen voor ouderen (PDF)

Wat gebeurt er met uw melding en wat mag u verwachten?

Codex Art. 4.4.2. Een melding wordt verricht per beveiligde zending (aangetekend of tegen ontvangstbewijs).

Het college van burgemeester en schepenen gaat na of de gemelde handelingen meldingsplichtig zijn of niet verboden zijn.

Als de handelingen meldingsplichtig en niet verboden zijn, neemt het college akte van de melding. Het college bezorgt u de meldingsakte met een beveiligde zending binnen dertig dagen vanaf de dag na de datum van ontvangst van de melding. U mag de gemelde handelingen uitvoeren de dag na de datum van de betekening van de meldingsakte.

Als de handelingen verboden of niet meldingsplichtig zijn, stelt het college van burgemeester en schepenen u hiervan binnen dezelfde ordetermijn in kennis. In dat geval wordt geen akte genomen en wordt aan de melding geen verder gevolg gegeven.

De aangemelde handelingen kunnen niet meer worden aangevat indien twee jaar na de datum van de melding verstreken zijn.

Regulariserende meldingen kunnen worden verricht, onverminderd de strafbaarstelling van inbreuken op de meldingsplicht op grond van artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet.

Een melding wordt als een stedenbouwkundige vergunning beschouwd voor de toepassing van regelgeving binnen andere beleidsvelden dan de ruimtelijke ordening. Een melding wordt tevens gelijkgesteld met een voorafgaande toelating tot bouwen voor wat betreft de toepassing van artikel 4 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect, tenzij de melding enkel betrekking heeft op handelingen die niet gebouwd worden.

Wat kost het?

De kostprijs van een melding bedraagt 30 euro.