Openingsuren & contact

Stedenbouwkundige vergunning nodig?

Ik ga bouwen. Heb ik een stedenbouwkundige vergunning nodig? 
  • Voor het bouwen van een woning en alle constructies groter dan 40 m² is steeds een stedenbouwkundige vergunning nodig en is de medewerking van een architect vereist. Voor alle werken aan zonevreemde woningen is ook steeds een stedenbouwkundige vergunning nodig, meestal met medewerking van een architect. De medewerking van een architect is ook steeds vereist bij verbouwingen en/of uitbreidingen met stabiliteitswerken.
  • Voor het bouwen van vrijstaande constructies (garage, carport, berging, …) in de achtertuin met een maximum oppervlakte van 40 m² moet u rekening houden met het volgende:

- Is u perceel gelegen binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht dan kan u geen gebruik maken van de vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning. .

- Maakt uw perceel deel uit van een goedgekeurde verkaveling dan zijn de verkavelingsvoorschriften van toepassing. Wenst u een vrijstaand bijgebouw met een maximum hoogte van 3,5 m op te richten dat voldoet aan de verkavelingsvoorschriften, dan mag u gebruik maken van de vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning. Voldoet het voorziene bijgebouw niet aan de stedenbouwkundige voorschriften dan moet u een verkavelingswijziging aanvragen of een stedenbouwkundige vergunning met afwijking van de voorschriften aanvragen. In beide gevallen is een openbaar onderzoek nodig.

- Maakt uw perceel geen deel uit van een goedgekeurde verkaveling en wenst u een vrijstaand bijgebouw met een maximum hoogte van 3,5 m op te richten op minimum 1 m van de perceelsgrens, (in de zijtuin tot op 3 meter van de perceelsgrenzen) dan mag u gebruik maken van de vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning, mits de totale oppervlakte van het aantal bijgebouwen maximum 40 m² bedraagt. Indien er bv. reeds een tuinhuis van 10 m² aanwezig is, mag u dus nog 30 m² bijbouwen zonder in het bezit te zijn van een stedenbouwkundige vergunning en mits te voldoen aan de voorwaarden van vrijstelling. Is het voorziene bijgebouw bv. hoger dan 3,5 m dan moet u een stedenbouwkundige vergunning aanvragen.

- Van de vrijstelling kan ook gebruik gemaakt worden bij zonevreemde woningen maar dan MOET VOLDAAN ZIJN aan de voorwaarden van vrijstelling! Een stedenbouwkundige vergunning voor vrijstaande bijgebouwen bij zonevreemde woningen wordt immers niet toegestaan!

De vrijstelling geldt alleen als de handelingen volledig worden uitgevoerd binnen een straal van 30 meter van een hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte woning.

  • Voor handelingen met stabiliteitswerken die uitgevoerd worden binnenin hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte gebouwen en aan zijgevels, achtergevels en daken van hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte gebouwen kan u gebruik maken van de melding. Ook voor de oprichting van bijgebouwen (bv. een veranda) die aangebouwd zijn aan de hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte woning kan u eveneens gebruik maken van de melding mits te voldoen een de voorwaarden van melding (max. 40 m², max. 4 m hoog, min. 3 m uit de perceelsgrens). Ook de medewerking van een architect kan vereist zijn! Voor de dossiersamenstelling maakt u, afhankelijk van de voorziene werken, samen met het meldingsformulier gebruik van de eenvoudige of de uitgebreide dossiersamenstelling. Is u perceel gelegen binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht dan kan u geen gebruik maken van de melding.

De melding kan niet gebruikt worden voor het oprichten van vrijstaande bijgebouwen! Voor het oprichten van vrijstaande bijgebouwen kan eventueel gebruikt gemaakt worden van de vrijstelling van vergunning, zoals hoger vermeld. Indien niet voldaan is aan de voorwaarden van vrijstelling is een stedenbouwkundige vergunning noodzakelijk !!!

Voor werken aan voorgevels en in de voortuin is steeds een stedenbouwkundige vergunning nodig, uitgenomen voor sommige afsluitingen!