Openingsuren & contact

Energielening

Wilt u een onroerend goed verkopen of verhuren voor meer dan negen jaar en daar publiciteit rond voeren, dan moet u rekening houden met de informatieverplichting die wordt opgelegd door de Vlaamse codex ruimtelijke ordening. 1. Verruimde informatieplicht bij publiciteit

De informatieplicht zorgt ervoor dat kandidaat-kopers zo goed mogelijk worden ingelicht over een onroerend goed. Deze plicht geldt daarom niet enkel voor professionelen (notaris, vastgoedmakelaar, ...) maar ook voor iedereen die zelf zijn woning wil verkopen.

Bij het voeren van publiciteit moet u, om aan de informatieplicht te voldoen, een aantal zaken vernoemen. Al deze gegevens zijn opgenomen in het stedenbouwkundig uittreksel.

2. De Vlaamse Codex ruimtelijke ordening.

Art. 5.2.6. Iedereen die voor eigen rekening of als tussenpersoon een goed verkoopt, verhuurt voor meer dan negen jaar, inbrengt in een vennootschap, een erfpacht of een opstalrecht overdraagt, of op andere wijze de eigendomsoverdacht met een vergeldend karakter van het goed bewerkstelligt, vermeldt in de hieraan verbonden publiciteit:

 1. of er voor het goed een stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt;
 2. de meest recente stedenbouwkundige bestemming van dit goed met de benamingen gebruikt in het plannenregister;
 3. of er voor het goed een dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig artikel 6.1.1 of 6.1.41 tot en met 6.1.43 en iedere in de zaak gewezen beslissing;
 4. of er op het goed een voorkooprecht rust, in de zin van artikel 2.4.1;
 5. of voor het goed een verkavelingsvergunning van toepassing is;
 6. of het krachtens artikel 4.2.12, §2, 2°, voor de overdracht verplichte as-builtattest is uitgereikt en gevalideerd.

Indien voor deze informatie een stedenbouwkundig uittreksel, zoals bedoeld in artikel 5.2.7, moet worden opgevraagd, kan publiciteit gevoerd worden van zodra dit uittreksel is aangevraagd. Andere vermeldingen zijn slechts toegestaan voor zover zij de ontvanger van de informatie niet misleiden omtrent de stedenbouwkundige status van het goed.

3. Gebruik van afkortingen in advertenties

Voor een advertentie op het intrnet gebruikt u geen afkortingen. Voor het opmaken van uw advertentie in de geschreven pers (waar u doorgaans per leter moet betalen) mag u gebruik maken van volgende afkortingen:

Vg

Vergunning uitgereikt

Gvg

Geen vergunning uitgereikt

Wg

Woongebied

Wche

Woongebied met een culturele, historische en/of esthetische waarde

Wug

Woonuitbreidingsgebied

Iab

Industriegebied voor ambachtelijke bedrijven of gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen

Ag

Agrarisch gebied

Lwag

Landschappelijk waardevol agrarisch gebied

Bg

Bosgebied

Ng

Natuurgebied

Pg

Parkgebied

Dv

Dagvaarding uitgebracht

Gdv

Geen dagvaarding uitgebracht

Vkr

Verkooprecht ruimtelijk ordening aanwezig

Gvkr

Geen verkooprecht ruimtelijke ordening aanwezig

Vv

Verkavelingsvergunning

Gvv

Geen verkavelingsvergunning

 

Wilt u in uw woning werken uitvoeren om energie te besparen, bijvoorbeeld door isolatie, hoogrendementsglas of door een oude stookketel te vervangen? Dan kunt u die werken misschien financieren met een Energielening van de Vlaamse overheid.

De energielening wordt uitgekeerd via de ‘Energiehuizen’. Elk Energiehuis beslist zelf of het een energielening toekent of niet.

Voorwaarden

Voor wie?

Prioritaire doelgroep
Onderstaande personen behoren tot de 'prioritaire doelgroep' en komen in aanmerking voor een renteloze lening (0% intrest), ook nog vanaf 2019.

 1. Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (stickertje eindigt op 1).
 2. Personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen dat lager is dan 18.730,66 euro (volgens het recentste aanslagbiljet van de personenbelasting). Dat bedrag mag verhoogd mag worden met 3.467,55 euro per gezinslid dat niet de aanvrager is.
 3. Personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.
 4. Personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen.
 5. Beschermde afnemers.
 6. Gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen dat lager dan of gelijk is aan 31.340 euro, verhoogd met 1.630 euro per persoon ten laste. De aanvraag houdt rekening met het inkomen van 3 jaar eerder.

Personen uit de bovenstaande doelgroepen kunnen bovendien gratis ondersteuning krijgen om te bepalen welke werken moeten worden uitgevoerd, prijsoffertes aan te vragen, een aannemer te kiezen, de werken op te volgen, en premies of subsidies aan te vragen.

Niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen
Nog tot eind 2019 kunnen niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen (scholen, ziekenhuizen, vzw's,...) een energielening aanvragen voor maximaal 15.000 euro, aan een intrestvoet van 1%, terug te betalen op 10 jaar.

Voor welke werken?

 1. Dak- of zoldervloerisolatie.
 2. Hoogrendementsglas (ook in deuren en poorten)
 3. Muurisolatie.
 4. Vloerisolatie.
 5. Luchtdichting en luchtdichtheidstest (in combinatie met andere maatregelen).
 6. Energiezuinig ventilatiesysteem type C of D.
 7. Zuinige verwarmingsinstallatie (o.a. condensatieketel, warmtepomp, pelletketel of -kachel, brandstofcellen, …).
 8. Fotovoltaïsche zonnepanelen (op voorwaarde dat het dak goed is geïsoleerd en dat er geen enkel glas meer is).
 9. Zonneboiler of ander zuinig systeem voor sanitair warm water.
 10. Vervanging van lichtarmaturen en lampen.
 11. Energiezuinige huishoudtoestellen (alleen voor de prioritaire doelgroep, nadat een energiescan de nood tot vervanging heeft aangetoond)
 12. Energieopslagtechnieken en beheerssystemen.
 13. Energieaudit (in combinatie met een van de vorige maatregelen).

Ook voor een nieuwbouwwoning kunt u voor de meeste van de hierboven vermelde werken een energielening aanvragen als:

 • er nog geen definitieve EPB-aangifte werd ingediend
 • én uw woning een E-peil van E30 woning haalt. E30 is bijna-energieneutraal (BEN).

Vraag de volledige voorwaarden voor de werken bij uw Energiehuis.

 • Sommige werken moeten bepaalde normen halen om in aanmerking te komen.
 • De werken moeten worden uitgevoerd door een een aannemer, zodat er ook een garantie is op de kwaliteit van uitvoering. Alleen voor dak- of zoldervloerisolatie komt ook 'doe-het-zelf' in aanmerking.

Procedure

 • Neem contact op met het Energiehuis dat voor uw gemeente de energieleningen toekent. Op mijnenergiehuis.be kunt u de contactgegevens van het Energiehuis opzoeken. Inwoners van Linkebeek en Wezembeek-Oppem kunnen geen energielening krijgen.
 • Uw aanvraag wordt door de kredietcommissie van het Energiehuis al dan niet goedgekeurd. Het Energiehuis bepaalt zelf de termijn waarbinnen uw aanvraag goed- of afgekeurd wordt.
 • Het Energiehuis legt de goedgekeurde kredieten voor aan het Vlaams Energieagentschap (VEA). Het VEA kijkt na of de lening in overeenstemming is met de reglementeringen van het Vlaams Gewest en geeft binnen de week definitieve goedkeuring.

Bedrag

 • U kunt maximaal 15.000 euro lenen. Het bedrag kan in maximaal 4 schijven worden opgenomen.
 • Voor de algemene doelgroep (tot eind 2018):
  • Het geleende bedrag moet op 8 jaar tijd terugbetaald worden.
  • De intrest bedraagt maximaal 2%.
 • Voor de prioritaire doelgroep (zie Voorwaarden)
  • Het geleende bedrag moet op 10 jaar tijd terugbetaald worden.
  • De intrest bedraagt 0%.
 • Voor de niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen (nog tot eind 2019)
  • Het geleende bedrag moet op 10 jaar tijd terugbetaald worden.
  • De intrest bedraagt 1%.
 • De energielening kan niet ingebracht worden op de belastingsaangifte. Voor de energielening worden dan ook geen fiscale attesten uitgereikt.