Openingsuren & contact

Zoutleeuw laat haar burgers niet in de kou!

In Zoutleeuw zullen we elk talent nodig hebben om deze uitzonderlijke situatie te boven te komen.

Er gaat nu nog te veel verloren omdat burgers en lokale zelfstandigen niet altijd de kansen krijgen om hun vaardigheden volop te ontwikkelen. Persoonlijke situaties, financiële problemen, tal van redenen verhinderen dat burgers hun rol in de samenleving ten volle kunnen opnemen.

Vandaar dat in de goedgekeurde meerjarenbegroting 2020-2025 o.a. extra geld voorzien werd om gericht bestaande initiatieven of nieuwe acties te steunen, waaronder:

 • de werking van de vzw Storzo en het Huis van het Kind
 • de verhoging van de Septembertoelage
  • kleuters wordt €30 ipv €25
  • leerlingen lager onderwijs wordt €100 ipv €75
  • leerlingen Secundair onderwijs wordt €200 ipv €150 (hier wegen de kosten ook het meest door)
  • leerlingen Academie krijgen oor het eerst ook een tussenkomst van €30
 • de Integratiepremie wordt €400 ipv €360
 • de Mantelzorgtoelage wordt €80 ipv €60
 • de uitbouw van een nieuwe mobiele sociale dienst
 • de samenwerking met SACHA (trajectbegeleding naar werk)

Het doel moet volgens ons dan ook zijn om burgers en lokale zelfstandigen gericht te ondersteunen, op de vlakken waar zij het echt nodig hebben.

Hoe goed bedoeld een algemene maatregel, zoals de aankoopbon voor iedere burger, ook is, dit gaat aan de echte doelstelling voorbij (namelijk het ondersteunen van de burgers en zelfstandigen die het echt nodig hebben) en lijkt dit ons eerder op versnippering en verspilling van de middelen.

Ondertussen werden er reeds dringende maatregelen getroffen om aan de eerste noden te voldoen:

 • Steun bij het plaatsen van terrassen op het openbaar domein en aankoop bloembakken ter verfraaiing van deze terrassen;
 • Diverse contacten met lokale zelfstandigen om te kijken waar het stadsbestuur kan ondersteunen (face shields, draaiboeken…);
 • Actie laptops om kansarme studenten de mogelijkheid te bieden om de lessen op afstand te volgen;
 • Opbelactie ouderen +75 jarigen;
 • Extra ondersteuning vzw Den Boom (voedselbank);
 • Bedeling van 15 vakantieboxen voor kwetsbare gezinnen als samenwerking tussen "Huis van het Kind STORZO" , VZW De Boom en drukkerij Peeters;
 • Boodschappendienst
 • Leveren nadars, poetshulp aan de scholen…
 • Organisatie van Zomerscholen ism Het Huis van het Kind om kinderen voor te bereiden op volgend schooljaar

De huidige meerderheid wil ook nog verder inzetten op een meer efficiënte en doelgerichte aanwending van de publieke middelen.

De gemeenteraad besliste op 18 juni om een werkgroep op te richten om, in samenwerking met alle partijen en ervaringsdeskundigen, tegen september 2020 met een reeks voorstellen in het kader van aanpassing en verruiming van bestaande of nieuwe initiatieven te komen. Dit bovenop de bestaande extra maatregelen van de Vlaamse en Federale Overheid.

Concreet kan nagedacht worden over:

 • nieuwe gerichte ondersteuningsmaatregelen voor de burgers en lokale zelfstandigen die het nodig hebben
 • het bijsturen van bestaande reglementen in functie van nieuwe noodwendigheden (schooltoelage, integratiepremie, sociale correcties afvalfactuur, tegemoetkoming kinderopvang, ..)
 • het verlagen van de toegankelijkheidsdrempel om de toelagen aan te vragen door proactief handelen van gemeente- en OCMW-diensten

Op die manier worden de middelen ingezet waar ze nodig zijn.

Gepubliceerd op zaterdag 20 juni 2020 10.51 u.