Openingsuren & contact

Inname openbaar domein

Als u bouwt of verbouwt neemt u soms een deel van de openbare weg in om een container, een steiger, een bouwkraan, ... te plaatsen. Hiervoor moet u een toelating aanvragen.

Procedure

U vraagt de toelating voor een inname van het openbaar domein tijdig aan bij uw gemeente.

U kan uw aanvraag voor de inname van het openbaar domein via het online formulier invullen:

Aanvraagformulier inname openbaar domein

Bedrag

Retributies:

 • voor allerlei automaten : 25 EUR per jaar per automaat.
 • voor materialen, voorwerpen, machines, schutsels en dergelijke geplaatst op het openbaar domein met het oog op het uitvoeren van werken die niet vanopenbaar nut zijn : 0,25 EUR per m2 per dag met een minimum van 10 EUR per aangifte.
 • voor occasionele innemingen van het openbaar domein, andere dan deze bepaald hierboven en die niet het voorwerp uitmaken van specifieke belasting-of retributiereglementen :
 • zonder handels-of bedrijfskarakter : 0,25 EUR per m2 per dag met een minimum van 10 EUR per aangifte
 • met handels-of bedrijfskarakter : 0,50 EUR per m2 per dag met een minimum van 10 EUR per aangifte.

Afdeling 5: Tijdelijke verkeersreglementen, signalisatievergunningen en toelatingen van de burgemeester

Art. 45:
De belasting is verschuldigd door de organisator van de activiteit/evenement, een particulier of eenaannemer waarvoor een tijdelijk verkeersreglement (TVR), een signalisatievergunning of een toelating van de burgemeester vereist is (SV). Deze belasting staat los van het gemeentelijk retributiereglement en/of het gemeentelijke belastingsreglement ‘inname openbaar domein’

Art. 46:
Het bedrag van de belasting wordt als volgt vastgesteld:

 • OCMW, politie, brandweer en andere organisatoren i.s.m. gemeentelijke diensten
  Activiteit: carnaval, kermissen, markten, beurzen
  Vrijgesteld
 • Particulier of aannemer in opdracht van particulier voor kleine werken(zonder winstoogmerk)
  Activiteit: verhuis, verbouwing, feest, plaatsing container of stelling, tuinaanleg, leveringen,...
  10 euro
 • Bedrijf, zelfstandige, horeca van Zoutleeuw (of in groep)
  Activieit: fuif, evenement, beurs, tentoonstelling, markt, ...
  20 euro
 • Bedrijf, zelfstandige, horeca buiten Zoutleeuw (of in groep)
  Activiteit: fuif, evenement, beurs, tentoonstelling, ...
  20 euro
 • Aannemer bouw- of infrastructuurwerken
  Activiteit: wegenwerken, rioleringswerken, bouwprojecten met meer als 1 woning of 2 appartementen of als ontwikkelaar, en per werfplaats of straat
  100 euro
 • Erkende verenigingen, VZW, scholen, dorpsfeesten/wijkcomités, ... van Zoutleeuw
  Activiteit met lokaal karakter
  10 euro
 • Erkende verenigingen, VZW, scholen, dorpsfeesten/wijkcomités, ... buiten Zoutleeuw
  Activiteit met lokaal karakter
  20euro
 • Verenigingen, ....
  Activiteit wielerwedstrijden, doortochten
  20 euro
 • Grote manifestaties (bovenlokaal karakter) ongeacht soort organisatorMotocross, autocross/rally, kampioenschappen, jumpingwedstrijden, ...
  100 euro

Art. 49:
De belasting op afgifte van deze administratieve stukken moet contant betaald worden bij de aflevering, tegen afgifte van een betalingsbewijs. Bij gebreke van contante betaling wordt de belasting gekohierd. De belasting is slechts 1x verschuldigd per activiteit (vb.: indien de opdrachtgever van een werk de verschuldigde belasting betaalt is de uitvoerende aannemer hiervan vrijgesteld of omgekeerd).

Regelgeving

 • Het formaat en de plaatsing van de verkeersborden moet beantwoorden aan de voorschriften van het ministerieel besluit van 11/10/1976, het M.B. van 7 mei 1999 en van het standaardbestek 250 voor de wegenbouw in Vlaanderen;
 • Alle motorvoertuigen en hun aanhangwagens moeten geldig gekeurd, verzekerd en ingeschreven zijn conform de geco√∂rdineerde verkeerswetgeving;
 • Verkeersborden betreffende het stilstaan en het parkeren dienen 24u op voorhand geplaatst te worden met een aangepast onderbord. Er zal een lijst van de kentekenplaten van de op dat ogenblik geparkeerde voertuigen opgemaakt en ter beschikking gehouden worden van de politiediensten;
 • Indien de werkzaamheden in fasen verlopen zal voor de aanvang van elke fase een aangepast signalisatieplan ter goedkeuring voorgelegd worden;
 • Indien verkeerssignalisatie, wegomleggingen of omleidingen op het grondgebied van een andere gemeente moeten aangebracht worden dan is de toelating voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen van die gemeente vereist. In voorkomend geval zal een kopie van deze toelating aan dit dossier toegevoegd worden;
 • De eventuele retributieheffing op de inname van het openbaar domein dient vooraf vereffend te worden op de ontvangerij van de gemeente.
 • Voor wat de gewestwegen betreft mag het openbaar domein langer dan 24u ingenomen worden nadat de aanvrager tevens een vergunning heeft bekomen van de Vlaamse overheid, Agentschap Infrastructuur, Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
 • De openbare weg dient zo nodig dagelijks gereinigd te worden om de veiligheid van het verkeer van voertuigen en van zwakke weggebruikers te verzekeren;
 • De burgemeester of zijn gemachtigde kan het signalisatieplan, het wegomleggingsplan of het omleidingsplan steeds laten wijzigen of aanpassen. Indien de aangebrachte signalisatie ontoereikend is of niet conform is met het goedgekeurde signalisatieplan en/of de afgeleverde vergunning, dan kan de burgemeester of zijn gemachtigde aanpassingen aan de signalisatie opleggen aan de aanvrager(s), de aannemer(s), eigenaar(s) of gebruiker(s) en dit met het oog op de veiligheid van doorgang en vlotheid van het verkeer;
 • Indien vereist kan de burgemeester of zijn gemachtigde onmiddellijk en ambtshalve de signalisatie doen aanbrengen op kosten van de vergunninghouder;
 • De burgemeester of zijn gemachtigde kan steeds de werken stilleggen. De kosten die daaruit voortvloeien zijn ten laste van de vergunninghouder. Het stilleggen van de werkzaamheden wegens ontoereikende signalisatie kan door de vergunninghouder of zijn (onder)aannemer(s) niet worden aangegrepen om een schadevergoeding of een verlenging van de uitvoeringstermijn te bekomen