Openingsuren & contact

Aansluiting op riolering, septische put of IBA

Vlaremverplichting om aan te sluiten

Overal waar riolering in de weg aanwezig is, zijn de inwoners verplicht om hierop aan te sluiten. Bij de aanwezigheid van een gescheiden stelsel moet het opgevangen hemelwater zo volledig mogelijk gescheiden van het vuilwater aangeboden worden. Dit hemelwater wordt best eerst verzameld in een hemelwaterput voor herbruik (spoelen van toiletten, wasmachine, in de tuin, ...). In de meeste gevallen is ook bijkomende buffering en infiltratie nodig.

Als de woning gelegen is in een rode zone op het zoneringsplan kan men niet aangesloten worden op het openbaar net en dient men zelf in te staan voor de zuivering van zijn afvalwater. Een dergelijke installatie noemt men een IBA (individuele behandeling van afvalwater).

Wanneer is het plaatsen van een septische put verplicht?

Hierbij een mogelijke bepaling voor het aangeven van de plaatsing van een individuele voorbehandelingsinstallatie afvalwater (IBA of septische put) afhankelijk van de zone op het zoneringsplan.
Om te weten in welke zone uw woning gelegen is, kan u terecht bij de dienst Omgeving.

  •  de woning is gelegen in een centraal of collectief geoptimaliseerd gebied volgens het goedgekeurd zoneringsplan. Het zwart afvalwater van de toiletten dient te worden aangesloten op een septische put met een inhoud van minimum van 2000 liter tot 5 inwonerequivalenten (IE), vermeerderd met 300 liter/IE vanaf meer dan 5 inwonerequivalent (IE).
  • als de woning gelegen is in een collectief te optimaliseren gebied (groen) volgens het goedgekeurd zoneringsplan dienen zowel het grijs huishoudelijk afvalwater als het zwart afvalwater van de toiletten minstens te worden aangesloten op een septische put. De inhoud van de septische put bedraagt minimaal 3000 liter tot 5 inwonerequivalent (IE), 600 liter/IE vanaf meer dan 5 IE en 450 liter/IE vanaf 11 IE.
  • als de woning gelegen is in een individueel te optimaliseren gebied (rood) volgens het goedgekeurd zoneringsplan dient er een individueel waterzuiveringsstation (IBA) te worden geplaatst. Hiervoor kan u een aanvraag indienen bij Infrax voor de plaatsing van een individueel waterzuiveringsstation.

Aansluiting op de riolering aan te vragen bij Infrax.

De aanvraag tot aansluiting op de riolering moet minimum één maand vóór de aanleg van een nieuwe of wijziging van een bestaande aansluiting ingediend worden bij Infrax om eventuele technische problemen met de aansluiting op het openbaar rioleringsstelsel te vermijden.

Voor contactgegevens, het aanvraagformulier en de technische richtlijnen kan u terecht op de website van Fluvius.