Openingsuren & contact

Activering door tewerkstelling

Gerechtigden op maatschappelijke integratie (leefloonwet)

De wet betreffende het Recht op Maatschappelijke Integratie (de leefloonwet) stelt dat elke persoon recht heeft op maatschappelijke integratie. Het OCMW heeft de opdracht dit recht te verzekeren. 

De inschakeling van een persoon op de arbeidsmarkt levert een belangrijke bijdrage tot deze maatschappelijke integratie. De leefloonwet biedt dan ook niet enkel inkomensbescherming, maar zij heeft ook een tewerkstellingsopdracht toevertrouwd aan het OCMW. Om het recht op leefloon te verkrijgen of te behouden zal de gerechtigde zijn werkbereidheid moeten aantonen, tenzij dit omwille van gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is. 

Het OCMW heeft een aantal mogelijkheden en middelen ter beschikking om de tewerkstellingsmogelijkheden te verhogen.

Het OCMW kan optreden als werkgever in toepassing van artikel 60,§7 van de OCMW-wet van 8 juli 1976:

de doelstelling van deze tewerkstellingsmaatregel is mensen opnieuw in te schakelen in het arbeidsproces om hen werkervaring aan te bieden en hen in regel te stellen met de sociale zekerheid. Na een volledig afgeronde tewerkstelling in het kader van art. 60 kunnen mensen opnieuw aanspraak maken op een uitkering of doorstromen naar een tewerkstelling in het reguliere arbeidscircuit.

Het OCMW treedt op als begeleider in toepassing van artikel 61 van de OCMW-wet van 8 juli 1976:

het OCMW regelt een tewerkstelling in de privésector met aandacht voor opleiding en omkadering van de tewerkgestelde.

Het OCMW draagt financieel bij in de kosten die verbonden zijn aan de inschakeling in het algemeen beroepsleven. Het is de bedoeling een blijvende en passende tewerkstelling te bekomen. Hiertoe bestaan volgende maatregelen:

  • Activaplan: deze maatregel bevordert de herinschakeling van werkzoekenden in het normale arbeidscircuit
  • Doorstromingsprogramma: tewerkstellingsprogramma dat (langdurig) werklozen de mogelijkheid biedt om werkervaring op te doen. Zo kunnen ze hun kansen op de arbeidsmarkt verbeteren en eventueel doorstromen naar een gewone arbeidsovereenkomst
  • Invoeginterim: tewerkstellingsprogramma in samenwerking met de uitzendsector voor personen die gerechtigd zijn op maatschappelijke integratie of op financiële maatschappelijke hulp
  • Sociale Inschakelingseconomie of SINE: werklozen die moeilijk te plaatsen zijn tracht men opnieuw in te schakelen via de zogenaamde SINE. De bedrijven in de sector van de SINE begeleiden de langdurig werklozen en kansengroepen in het arbeidsproces
  • Partnerschapsovereenkomst: dit is een toekenning van financiële hulp aan het OCMW opdat deze aan hun publiek een begeleiding kunnen verzekeren die hen de mogelijkheid biedt duurzaam te worden ingeschakeld op de arbeidsmarkt.

Vreemdelingen 

Voor vreemdelingen die ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister en die omwille van hun nationaliteit geen aanspraak kunnen maken op het Recht op Maatschappelijke Integratie (maar wel gerechtigd zijn op financiële maatschappelijke hulp), zijn analoge regels van toepassing.