Openingsuren & contact

Attest van immatriculatie

Een attest van immatriculatie is een voorlopige Belgische verblijfsvergunning voor niet-EU burgers, die toekomen in België zonder visum D of zonder asielaanvraag.
Zij verkrijgen deze vergunning in afwachting van een definitieve uitspraak over
hun verblijf.
Dit attest is ook gekend als de 'oranje kaart'.

De attesten van immatriculatie maken het niet mogelijk om vrij te reizen op het
grondgebied van de Schengenruimte.

Voorwaarden

Gezinshereniging

Ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister onder het statuut van gezinshereniging met een Belg of een EU-onderdaan (of niet-EU), tevens de bewijzen (met eventueel legalisaties) van huwelijk of wettelijke samenleving.

Voor sommige aanvragen dient er een bijdrage betaald te worden aan de dienst Vreemdelingenzaken Brussel.

Asielaanvraag

Ingeschreven zijn in het wachtregister onder het statuut van asielzoeker of in afwachting van de beslissing dienst Vreemdelingenzaken Brussel.

Procedure

Als de vreemdeling recht heeft op een attest van immatriculatie levert de dienst Bevolking dit af.

Bedrag

7,00 euro

Regelgeving

Gezinshereniging artikel 40 bis of 40 Ter of artikel 10 bis van de wet van 15 december 1980.

Asiel: in opdracht van de dienst Vreemdelingenzaken FOD Binnenlandse zaken: Migratie en Asiel wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Algemene instructies elektronische vreemdelingenkaarten en verblijfsdocumenten-Gecoördineerde versie van 1 december 2010.

Wat meebrengen ?

Eén recente pasfoto met witte achtergrond.