Openingsuren & contact

Gewestplan - BPA

De organisatie van de ruimtelijke ordening en de stedenbouw is tot stand gekomen bij wet van 29 maart 1962. Nadien werd deze wet nog aangepast en aangevuld door andere wetten, ministeriële besluiten en decreten. De bestemmingen van de gronden werden voor gans België vastgelegd in de zogenaamde gewestplannen. Voor het grondgebied van Zoutleeuw is het gewestplan Tienen-Landen, vastgesteld bij KB van 24 maart 1978, van toepassing. Op het gewestplan wordt aan alle gronden een bestemming gegeven. Meer uitleg over het gewestplan vindt u op de website www.ruimtelijkeordening.be .

Bekijk de afdrukken van het gewestplan:

Principieel zijn enkel de gronden, gelegen in de woongebieden, bestemd voor woningbouw. Enkel in het geval dat een continue aanwezigheid vereist is van personeel of de bedrijfsleider, kan men van deze regel afwijken. Zo kan in een industriezone woongelegenheid worden voorzien bij het bedrijf voor bewakingspersoneel of in een agrarisch gebied een woning opgenomen worden in het landbouwbedrijf (hoeve).

Zo is het mogelijk dat bepaalde woningen en bedrijven zonevreemd liggen, omdat zij werden opgericht vóór het gewestplan, of dat op deze plaats reeds een verkaveling van toepassing was. Binnen het gewestplan is het mogelijk dat de grond in een gebied ligt dat opgenomen is in een plan van aanleg of een ruimtelijk uitvoeringsplan.

Voor Zoutleeuw kennen we de volgende bijzondere plannen van aanleg (BPA):