Openingsuren & contact

Hemelwaterverordeningen

Nieuwe hemelwaterverordeningen

Wil je (ver)bouwen, herbouwen of een gebouw uitbreiden? Of een verharding (her)aanleggen of uitbreiden? Dan dien je rekening te houden met de bepalingen van de van toepassing zijnde hemelwaterverordeningen.

Waarom?

Vasthouden, bergen en pas in laatste instantie afvoeren van water is al lang een van de leidende principes in het integraal waterbeleid. De eerdere hemelwaterverordeningen hebben hieraan stelselmatig verder invulling gegeven. De impact van weersextremen laat zich echter meer en meer voelen. Zo werden de voorbije jaren gekenmerkt door enerzijds extreme regenval met grootschalige overstromingen in juli 2021 en anderzijds langdurige droogteperiodes 2017, 2018, 2019, 2020 en 2022.

De doelstelling is dan ook om water maximaal ter plaatse te houden. Op deze manier kunnen we droogteperiodes overbruggen en de impact van verharding op overstromingen terugdringen. Elke druppel die op verhardingen valt, moet dan ook maximaal ter plaatse worden gehouden. De uitgangspositie is dan ook dat iedereen, zowel particulier als openbaar bestuur water opvangt en bijhoudt.

De Gewestelijke Hemelwaterverordening (GSV)

Deze verordening is geldig in het hele Vlaamse gewest en is van toepassing op vergunningsaanvragen en meldingen die worden ingediend vanaf 2 oktober 2023. Ze vervangt daarmee de vroegere hemelwaterverordening van 2016.

Principes GSV:

  • Er gelden minimale volumes van hemelwaterputten.
  • Er gelden normen voor infiltratievoorzieningen en buffervolume voor grote verharde oppervlakte (als om technische redenen geen infiltratievoorziening kan aangelegd worden).
  • Het opgevangen hemelwater moet maximaal gebruikt worden voor toepassingen waar geen drinkwaterkwaliteit voor nodig is, waaronder toiletspoeling, kuiswater, wasmachine en buitengebruik.
  • Uiterlijk bij de ingebruikname van het gebouw, de verharding/ uitbreiding, het bijgebouw, de overdekte constructie of de verharding worden hemelwaterput, infiltratie- of buffervoorziening of vertraagde afvoer geplaatst en in gebruik genomen en blijven vanaf dan ook in gebruik.
  • Mogelijkheid om verplichtingen met betrekking tot hemelwater collectief op te nemen.

Merk op dat veel materialen, door hun technische aspecten en hun impact op infiltratie in de bodem, als verharding gelden.

Alle info over de Gewestelijke Hemelwaterverordening kan u hier raadplegen.

De Provinciale verordening met betrekking tot de afvoer van hemelwater (PSV)

Deze verordening is geldig in de hele provincie Vlaams-Brabant en is van toepassing vanaf 1 januari 2024. Deze verordening legt bovenop de Gewestelijke Hemelwaterverordening bijkomende verplichtingen op betreffende de afvoer van hemelwater.

Principes PSV:

  • Hemelwater dat op een verharding of op een andere constructie valt, moet op het terrein waar de verharding of de andere constructie zich bevindt, gescheiden gehouden worden van afvalwater.
  • Het mag niet worden aangesloten op de bestaande privéwaterafvoer, noch mag het van het terrein worden afgevoerd naar een oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater, naar een regenwaterafvoerleiding in de straat of naar de openbare riolering, noch mag het van de verharding of de andere constructie afstromen naar een naburig terrein of naar het openbaar domein.

Alle info over de Provinciale verordening met betrekking tot de afvoer van hemelwater kan u hier raadplegen.