Openingsuren & contact

Hemelwaterverordeningen

PROVINCIALE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING MET BETREKKING TOT VERHARDINGEN

Dit besluit bevat voorschriften voor het aanleggen, heraanleggen of uitbreiden van verhardingen.Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch staatsblad op 20 oktober 2014 en is van toepassing sedert 03 november 2014.

Bekijk hier de provinciale stedenbouwkundige verordening.

GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING

Op 5 juli 2013 keurde de Vlaamse regering een nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater goed. Deze werd gepubliceerd in het Belgisch staatsblad op 08 oktober 2013 en trad in werking op 1 januari 2014.

Raadpleeg hieronder de diverse documenten:

  • Het besluit van de Vlaamse regering van 05 juli 2013.
  • Controle van de voorwaarden uit de verordening hemelwater bij een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning: document in Word of document in PDF.
  • Controle van de voorwaarden uit de verordening hemelwater bij een aanvraag voor een verkavelingsvergunning met aanleg van wegen: document in Word of document in PDF.
  • Overzicht van berekeningen voor diverse voorbeelden van aanvragen (nieuwbouw en uitbreiden eengezinswoning, vrijstaande bijgebouwen, kantoor, tuinbouwbedrijf, ...)

Toepassingsgebied.

• GEBOUWEN: bouwen, herbouwen of uitbreiden > 40 m² (herbouwen = minder dan 60% van buitenmuren behouden).

• VERHARDINGEN: aanleggen, heraanleggen of uitbreiden > 40 m² (heraanleggen = ook funderingslaag vervangen).

• AANLEG AFWATERINGEN: voor bovenstaande constructies.

Vrijstellingen.

• infiltratie op eigen terrein mogelijk (naast of onder constructie; geen goten voorzien).

• vervuiling (bijvoorbeeld verharding aan tankstations) (opgenomen in Vlarem).

• openbaar wegdomein (bij aanvraag of bij uitvoering van handelingen)(Code van Goede Praktijk is van toepassing).

Hemelwaterput.

• Eengezinswoning: min. 5000 liter.

• Andere gebouwen < 40 m²: verordening niet van toepassing.

• Andere gebouwen tussen 40 en 100 m²: geen put verplicht (wel infiltratie).

• Andere gebouwen > 100 m²: put verplicht (max. 10.000 liter).

• Indien groendak: geen hemelwaterput verplicht (wel infiltratievoorziening).

• Aftappunten voor nuttig gebruik vereist!

Infiltratie- of buffervoorziening.

• Perceel kleiner dan 250 m² : geen voorziening nodig, soms wel put.

• Wanneer infiltratie en wanneer buffering?

 – Steeds infiltratie, behalve in beschermingszone 1 of 2 van drinkwaterwinningsgebied. Daar is buffering verplicht.

 – Of aantonen dat infiltratie onmogelijk is en indienen van een afwijkingsaanvraag.

• Inhoud: 25 liter per m² afwaterende opp.

• Oppervlakte infiltratievoorziening: 4 m² per 100 m² afwaterende opp.

• Ledigingsdebiet buffervoorziening: maximaal 20 liter per seconde en per ha (als afwaterende opp. groter is dan 2500 m²).

Verkavelingen met aanleg wegenis.

• Zelfde principes voor de verhardingen (wegenis): infiltratievoorziening (of buffer).

• Extra oppervlakte in rekening brengen: 80 m² per kavel.

• Verplichtingen op individuele kavels blijven gelden.

Elke woning:

 -put 5000 liter 

 -Infiltratie:
°eigen perceel
°bijkomend in grachten

Afwijkingen.

• De vergunningverlener kan in uitzonderlijke gevallen afwijkingen toestaan op basis van specifieke redenen met betrekking tot de mogelijkheden van hergebruik of plaatselijke terreinkenmerken.

• De principes van het integraal waterbeleid dienen hierbij gevolgd te worden.

• Indien een advies gevraagd moet worden in het kader van de watertoets, zal de waterbeheerder hier ook advies over uitbrengen.

• Met motivatie van aanvrager.

• Wanneer?

 –Geen hemelwaterput wanneer geen nuttig gebruik mogelijk.

 –Grotere hemelwaterput wanneer groter gebruik mogelijk is.

 –Infiltratievoorziening uitsluiten bij permanente hoge grondwaterstand (leidt tot drainage).

 –Bij risico op toename verspreiding bodemverontreiniging.

 –Bij verkavelingen met grondafstand, maar zonder echte wegaanleg specifieke verplichtingen heroverwegen .

 –Beoordelen van aangepaste omgang met hemelwater.

Weergave op de plannen.

• Gebouwen/verhardingen waarbij het hemelwater dat erop valt op eigen terrein infiltreert;

• De hemelwaterput (+ inhoud in liter), de oppervlakten die op de hemelwaterput aangesloten worden in m², de aftappunten van het hemelwater;

• De plaatsing, omvang en diepte van de infiltratievoorziening, het buffervolume van de infiltratievoorziening in liter, de oppervlakten die op de infiltratievoorziening aangesloten worden in m²;

• De plaatsing, omvang en diepte van de buffervoorziening, het buffervolume van de voorziening in liter, de oppervlakten die op de voorziening aangesloten worden in m²;

• De locatie en het niveau van de leegloop en overloop;

• Dimensionering van eventuele gebundelde voorzieningen waarvan wordt gebruikgemaakt, en de oppervlakte die op de gebundelde voorziening aangesloten worden.

Varia.

• Particulier moet op eigen terrein een gescheiden stelsel aanleggen.

 –Bij uitbreidingen in gesloten bebouwing enkel als hiervoor geen leidingen onder of door gebouw nodig zijn.

• Installaties in gebruik bij ingebruikname gebouw/verharding.

• Bij eerste ingebruikname gebouw: keuring van privéwaterafvoer.

Voorbeelden van nuttig gebruik.

• WC

• Tuin

• Wasmachine

• Schoonmaak

• Spoelwater