Openingsuren & contact

Herstel in eer en rechten

Op deze pagina vindt u informatie en de voorwaarden die u kunnen helpen herstel in eer en rechten aan te vragen, mocht u door een rechtbank veroordeeld zijn tot straffen die niet kunnen uitgewist worden en dus steeds op een uittreksel uit het strafregister blijven voorkomen.

Bepaalde veroordelingen worden in het strafregister opgenomen en een aantal ervan zullen eveneens worden vermeld op het uittreksel van uw strafregister.

Veroordelingen tot een politiestraf (d.w.z. gevangenisstraf van 1 dag tot 7 dagen en/of een geldboete van 1 tot 25 euro, of een werkstraf van 20 tot 45 uren) worden na een termijn van 3 jaar automatisch uit het strafregister gewist. Deze uitwissing is aan geen voorwaarden verbonden en is kosteloos.

Voor de straffen die niet automatisch worden uitgewist, bestaat de procedure van herstel in eer en rechten. Deze procedure is niet kosteloos, u moet er de kosten van dragen.

Om een herstel in eer en rechten te verkrijgen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • u moet in principe de uitgesproken vrijheidsstraf ondergaan hebben en/of de opgelegde geldboete betaald hebben en voldaan hebben aan de in het vonnis bepaalde verplichting tot teruggave, schadevergoeding en betaling van kosten. Indien de straf wegens verjaring niet meer kan worden uitgevoerd, mag deze verjaring niet aan uzelf te wijten zijn;
  • u mag de afgelopen 10 jaar ook nog niet eerder een herstel in eer en rechten hebben genoten;
  • bovendien moet u een proeftermijn ondergaan die kan lopen van 3 tot 10 jaar naargelang de aard van de straf en de aard van de feiten waarvoor u een herstel in eer en rechten vraagt.

U richt uw aanvraag tot een herstel in eer en rechten aan de procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement waarin u woont of verblijft. Indien u in het buitenland verblijft, richt u uw aanvraag aan de procureur des Konings van Brussel. Er bestaan geen specifieke vormvereisten voor uw aanvraag. Een brief volstaat, maar uw verzoek moet wel gemotiveerd zijn en u moet minstens de volgende gegevens meedelen in uw brief:

  • de veroordeling(en) waarvoor u het herstel in eer en rechten aanvraagt;
  • de plaatsen waar u gedurende uw proeftijd (van 3 tot 10 jaar) verbleven hebt.

Na controle van dit alles, wordt het dossier overgemaakt aan de procureur-generaal die uw dossier zal voorleggen aan de kamer van inbeschuldigingstelling die over uw aanvraag zal oordelen.

Het gevolg van zowel de uitwissing als de toekenning van een herstel in eer en rechten is dat de ontzetting uit bepaalde rechten ongedaan wordt gemaakt, dat de veroordeling niet meer wordt vermeld op de uittreksels uit het strafregister en dat veroordeling niet meer als basis kan dienen voor herhaling ingeval van nieuwe veroordelingen.

Aangezien u eerst de proeftermijn moet hebben ondergaan, kan de aanvraag ten vroegste twee jaar na de veroordeling ingediend worden en ten vroegste na drie jaar kan de procedure opgestart worden. Indien de proeftijd langer is als drie jaar, wordt de periode dat de aanvraag in behandeling wordt genomen evenredig verlengd.

Als inwoner van de stad Zoutleeuw en indien aan alle voorwaarden zoals hiervoor aangehaald werd voldaan, kan u de brief richten aan:

Procureur des Konings Datum aanvraag

t.a.v.: dienst Eerherstel

Ferdinand Smoldersplein 5

3000 Leuven

Brief vermeld :

HERSTEL IN EER EN RECHTEN

Volledige identiteit : naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats, adres, …

Aanvraag voor herstel in eer en rechten voor vonnis(sen) : …

Motivatie : …

Opgelet: slechts indien aan ALLE voorwaarden voldaan is, kan men eerherstel aanvragen, zo niet is een aanvraag zinloos. Herhaaldelijk wordt vastgesteld dat tijdens de procedure, bij navraag bij FOD Financiën, Administratie van de registratie, de geldstraffen nog niet of niet binnen de wettelijke termijn betaald zijn, en bijgevolg verjaard. Hierdoor voldoet men niet aan de voorwaarden en kan er geen herstel in eer en rechten worden bekomen.