Openingsuren & contact

Machtigingen en protocollen voor het opmaken en uitwisselen van persoonsgegevens

Voor toegang tot persoonsgegevens en de uitwisseling van persoonsgegevens tussen diverse bevoegde instanties heeft het lokaal bestuur een algemene/individuele machtiging of een protocol (tussen overheden) nodig.

Lokaal bestuur Zoutleeuw beschikt over volgende machtigingen en protocollen:

  • Beraadslaging FO nr. 18/2015 van 28 mei 2015 voor het verlenen van een algemene machtiging om via elektronische weg de persoonsgegevens te ontvangen van de Directie Inschrijving van Voertuigen DIV voor de identificatie en de bestraffing van overtreders van gemeentelijke reglementen of verordeningen.
  • Beraadslaging FO nr. 14/2016 van 21 januari 2016 houdende de eenmalige machtiging om de gemeenten toegang te verlenen tot het repertorium van de DIV voor de identificatie van personen die door het gebruik van een voertuig, parkeerretributie-, belasting of parkeergeld schuldig zijn.
  • Beraadslaging RR nr. 13/2013 van 13 februari 2013 voor de eenmalige machtiging om toegang tot bepaalde informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen (niet inwoners) te verkrijgen met het oog op de uitvoering van de aan hen toevertrouwde taken.
  • Beraadslaging FO nr. 04/2017 van 9 maart 2017 voor het verlenen van een algemene machtiging om via elektronische weg de persoonsgegevens te mogen ontvangen van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD).
  • Protocolakkoord over overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103 vastgesteld met automatisch werkende toestellen
  • Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen het agentschap binnenlands bestuur, het agentschap wonen in vlaanderen, stad zoutleeuw en ocmw zoutleeuw in het kader van de Vlaamse Huisvestingstool en de huisvesting van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne, om het Vlaamse aanbod van opvangplaatsen in kaart te brengen.
  • Protocol van het overleg van 25/01/2023 voor de bepaling van de plaatsing en de gebruiksomstandigheden van vaste automatisch werkende installaties in afwezigheid van een bevoegd persoon zoals bedoeld in artikel 62, zevende lid, Wegverkeerswet van 16 maart 1968, het K.B. van 11 oktober 1997 (B.S., 24.10.1997), betreffende de bijzondere modaliteiten van het overleg voor de bepaling van de plaatsing en de gebruiksomstandigheden van vaste automatisch werkende installaties in afwezigheid van een bevoegd persoon, bestemd om op de openbare weg toezicht te houden op de naleving van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten, het K.B. van 18 december 2002, tot aanwijzing van de overtredingen waarvan de vaststelling gesteund op materiële bewijsmiddelen die door onbemande automatisch werkende toestellen worden opgeleverd, bewijskracht heeft zolang het tegendeel niet bewezen is, en het K.B. van 12 oktober 2010, betreffende de goedkeuring, de ijking en de installatie van de meettoestellen gebruikt om toezicht te houden op de naleving van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten.