Openingsuren & contact

Opnamebeleid

Voor wie?

Woonzorgcentrum De Vesten staat open voor alle senioren die om persoonlijke redenen, gezondheidsredenen of door sociale omstandigheden niet langer thuis kunnen of willen verblijven.

Wij bieden onze bewoners, valide, zorgbehoevende en bewoners met dementie, een maximaal geïndividualiseerd verblijf aan met de nodige ondersteuning en verzorging ongeacht hun herkomst, ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging.

Verpleging en verzorging zijn er op gericht de bewoners zo lang mogelijk hun fysische en psychische capaciteiten te laten behouden en hun zelfredzaamheid te stimuleren. Kinesitherapie, ergotherapie en logotherapie bieden de noodzakelijke ondersteuning.

Wij willen een thuis zijn voor de residenten met:

 • respect voor ieders individuele persoonlijkheid, normen en waarden
 • een maximale autonomie voor eigen keuzes en zelfontplooiing
 • aandacht voor relaties en sociale contacten
 • een modern gebouw in een groene omgeving
 • een degelijke vrijetijdsbesteding onder leiding van het zorgteam
 • goede hoteldiensten met lekkere, gezonde en afwisselende maaltijden, aangepast aan de gezondheidstoestand van de bewoner
 • aandacht voor familie, vrienden en kennissen

Voorwaarden

 • in principe de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt, uitzonderingen zijn mogelijk
 • voor niet-inwoners van Zoutleeuw wordt een borgstelling gevraagd aan het OCMW van de woonplaats
 • een op een radiologisch onderzoek gesteund medisch verslag voorleggen waaruit blijkt dat de kandidaat-resident niet lijdt aan een besmettelijke ziekte
 • een medisch en verpleegkundig verslag inzake de algemene toestand en een medicatiefiche overhandigen
 • bewijsstukken i.v.m. roerende en onroerende goederen, nodig voor het financieel onderzoek, voorleggen en er zich toe verbinden, in de mate van het mogelijke, alle kosten te betalen voortvloeiend uit het verblijf in het woonzorgcentrum

Voorafgaande zorgplanning

Ons woonzorgcentrum engageert zich voor een menswaardig levenseinde. De wijze waarop mensen naar het einde toe (willen) worden begeleid, is zeer verscheiden. Iedereen heeft hierbij het recht op respect voor zijn of haar keuze. Wij willen u een waardig levenseinde garanderen, dat zo dicht mogelijk aanleunt bij uw eigen wensen. Onze visie en begeleiding bij het levenseinde omvat:

 • bij opname of op elk later tijdstip naar uw keuze een persoonlijk gesprek over uw verwachtingen en wensen over uw toekomstige zorg
 • palliatieve zorg gericht op het verbeteren van uw levenskwaliteit is bij een levensverkortende aandoening beschikbaar wanneer nodig
 • een vraag voor een zelfgekozen levenseinde (euthanasie) wordt beantwoord met respect van de geldende wettelijke voorwaarden

Intentieverklaring dementiebeleid

De bewoner met dementie is de meest kwetsbare persoon van onze instelling, dit vraagt uiteraard speciale zorg en aandacht.

Wij zetten ons in met het grootste respect voor hun eigen persoonlijkheid en gaan wij op zoek om hun persoonlijkheid verder te uiten.

In onze instelling is een refentiepersoon dementie aangewezen, die hiervoor een speciale opleiding voor gevolgd heeft, maar uiteraard krijgen andere personeelsleden regelmatig een interne aangepaste opleiding.
Wij hebben een werkgroep dementie opgericht, hieraan nemen de refentiepersoon dementie, hoofdverpleegkundige, adjuct-hoofdverpleegkundige, verpleegkundigen, zorgkundigen, ergotherapeut en animatrice deel.

Er wordt gewerkt met verschillende therapieën door de ergotherapeut, animatrice en kinesitherapeut ( onder andere snoezelbaden, massages, muziek,cognitieve therapie, remiscentie, ROT).

Onze doelstelling is onze bewoner een maximaal geïndividualiseerd verblijf aan te bieden met de nodige aandacht, geborgen en respect voor iedereen.

De zorg die een bewoner nodig heeft, wordt verstrekt en geëvalueerd door een interdisciplinair team, waaronder huisarts, verpleegkundige, zorgkundige, E.K.A-team, vrijwilligers, pastoralemedewerker,….
Aan de familie geven wij ook de nodige aandacht, ondersteuning en begeleiding om een deel van de zorg op zich te nemen, ook al is deze beperkt.