Openingsuren & contact

Procedure werken met derden

De procedure, die u hieronder kan downloaden, heeft tot doel de minimale veiligheidsvoorschriften nader te omschrijven die dienen gerespecteerd te worden bij uitvoering van werken door derden.

Het moet de derde toelaten zichzelf en alle betrokken werknemers de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de risico’s inzake welzijn op het werk die aanwezig zijn of kunnen ontstaan tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan of in de gebouwen van het lokaal bestuur en welke maatregelen nodig zijn om veilige werkomstandigheden te verzekeren voor alle aanwezigen.

Een “derde” is een werkgever of zelfstandige die vreemd is aan de eigen activiteiten van het lokaal bestuur met inbegrip van verdere werkgever(s) of zelfstandige(n) die contractueel verbonden worden door die werkgever of zelfstandige om mee de werkzaamheden of activiteiten uit te voeren.

De derde kan veiligheidsregels hanteren die strenger zijn dan deze die opgelegd worden door het lokaal bestuur. Deze moeten wel ten laatste bij aanvang van de werken kenbaar gemaakt worden aan het lokaal bestuur.

Werken die ressorteren onder de bepalingen van de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen vallen buiten deze voorschriften.
De voorwaarden en te respecteren maatregelen inzake welzijn op het werk voor dergelijke werken worden opgenomen in het bestek en / of het contract dat wordt opgemaakt voor uitvoering van deze werken.

Voor bepaalde soorten werkzaamheden vraagt het lokaal bestuur dat de derde een akkoordverklaring getekend terug bezorgd. Dit wordt gecommuniceerd via bestek, bestelbon, contract, overeenkomst. Deze procedure, de werkzaamheden die hieronder ressorteren en het formulier voor akkoordverklaring zijn terug te vinden in onderstaand document.