Openingsuren & contact

Recht op maatschappelijke integratie

De wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie (RMI-wet) is van kracht sedert 1 oktober 2002. Deze wet vervangt de wet op het bestaansminimum van 7 augustus 1974.

Indien u er niet in slaagt om met eigen inspanningen een inkomen te verwerven en u voldoet aan de voorwaarden, dan kan u een aanvraag indienen tot maatschappelijke integratie. Het recht op maatschappelijke integratie kan bestaan uit een tewerkstelling en/of een leefloon.

Voorwaarden

Om recht te hebben op maatschappelijke integratie moet u voldoen aan de volgende cumulatieve voorwaarden:

  1. uw werkelijke verblijfplaats in België hebben
  2. de Belgische nationaliteit hebben, als burger van de Europese Unie (of als familielid dat een burger van de Unie begeleidt of zich bij hem voegt) genieten van een verblijfsrecht voor meer dan drie maanden, als vreemdeling ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of erkende vluchteling of staatloze zijn
  3. meerderjarig zijn of minderjarig en ontvoogd door het huwelijk, minderjarig met één of meer kinderen ten laste of minderjarig en zwanger zijn
  4. niet over toereikende bestaansmiddelen beschikken, noch er aanspraak op kunnen maken of in staat zijn om deze te kunnen verwerven
  5. bereid zijn te werken, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is
  6. uw rechten laten gelden op uitkeringen
  7. het OCMW kan eisen dat u uw recht op onderhoudsgeld van bepaalde onderhoudsplichtigen laat gelden.

Meer info

Wanneer u in aanmerking komt voor het recht op maatschappelijke integratie en dit niet (onmiddellijk) kan worden gerealiseerd in de vorm van een tewerkstelling, ontvangt u een leefloon. Indien u over inkomsten beschikt die lager zijn dan de wettelijk vastgestelde grenzen, kan u een aanvullend leefloon verkrijgen.

Er zijn volgende categorieën van het leefloon:

  • categorie 1 – samenwonende persoon
  • categorie 2 – alleenstaande persoon
  • categorie 3 – persoon die samenwoont met een gezin te zijnen laste.

De actuele bedragen van het leefloon vindt u op de volgende website https://www.mi-is.be/nl/faq/wat-zijn-de-huidige-bedragen-van-het-leefloon

De toekenning van het leefloon kan gekoppeld worden aan een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI). Hierin worden een aantal afspraken vastgelegd tussen de aanvrager en het OCMW en dit om de maatschappelijke en/of professionele integratie te bevorderen. Indien deze afspraken door de gerechtigde niet worden nageleefd kan dit een schorsing of stopzetting van het leefloon tot gevolg hebben.