Openingsuren & contact

Regularisatie - vervallen graven

Start van een procedure tot ontruiming of regularisatie van vervallen niet-geconcedeerde begravingen op de begraafplaatsen van Zoutleeuw op 15 mei 2024

De ruimte op de begraafplaatsen is beperkt. Om die reden worden in de Vlaamse regelgeving en het huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen van de stad Zoutleeuw termijnen bepaald voor de bewaring van kosteloze begravingen en de duur van concessies.

Het is de taak van de gemeenten om de graven te ontruimen, waarvoor de bewaartermijn verstreken is of waarvoor de concessie niet werd verlengd. In Zoutleeuw is dat, zoals in vele andere gemeenten, in het verleden niet altijd consequent gebeurd. Uit een onderzoek naar de oorzaken van het dreigend gebrek aan ruimte op sommige begraafplaatsen is aan het licht gekomen dat er zich op alle begraafplaatsen op het grondgebied van de stad een aantal vervallen graven bevinden, waarvan de bewaartermijn reeds verstreken is. In vele gevallen gaat het om graven die al lange tijd vervallen zijn.

In het kader van de zorg voor een goed ruimtelijk beheer op de begraafplaatsen heeft de Gemeenteraad op 25 april 2024 een tijdelijk reglement (reglement tot vaststelling van de procedure tot ontruiming of regularisatie van de niet-geconcedeerde begravingen waarvoor de bewaartermijn is verstreken) aangenomen, met volgende principes:

1) ONTRUIMING

Voor alle systemen van begraving (volle grond, grafkelder, urnenveld, columbarium) wordt een procedure tot ontruiming gestart voor alle begravingen waarvan de bewaartermijn reeds is verstreken op 25 april 2024. De procedure is gestart op 15 mei 2024.

Aan de ingang van elke begraafplaats wordt tot en met 31 mei 2025 een lijst uitgehangen van de getroffen begravingen en tevens is aan elk betrokken graf een melding aangebracht met de gegevens van de bevoegde stadsdienst.

2) MOGELIJKHEID TOT AANVRAAG VAN EEN CONCESSIE

Tot en met 31 mei 2025 hebben de nabestaanden of belanghebbenden van de getroffen graven eenmalig de mogelijkheid om een concessie aan te vragen aan de hand van een modelformulier. Het ingevuld en ondertekend formulier moet voor 1 juni 2025 per post (Stad Zoutleeuw, College van Burgemeester en Schepenen, AC Aen den Hoorn 1, 3440 Zoutleeuw) of gescand via e-mail naar burgerlijkestand@zoutleeuw.be worden gezonden.

De concessie wordt verleend door het college van burgemeester en schepenen voor een termijn van 10 jaar, die ingaat op 25 april 2024. Bij het verstrijken van de concessietermijn zal een verlenging van de concessie kunnen worden aangevraagd volgens de bepalingen van het huishoudelijk reglement.

Het retributietarief voor de concessie in het kader van de tijdelijke procedure bedraagt 350 euro. De retributie moet vooraf worden betaald. Als het college de concessie niet zou verlenen krijgt de aanvrager het vooraf betaalde bedrag terug.

De nabestaanden die een concessie hebben bekomen zijn zeker van het behoud van de begraving tot 25 april 2034 en zij zullen er voor het verstrijken van de concessietermijn door het stadsbestuur van worden verwittigd, d.m.v. een lijst aan de ingang van de begraafplaats en aan elk betrokken graf, dat de concessie op aanvraag verlengd kan worden.

3) VOOR WIE GEEN CONCESSIE AANVRAAGT

Tot en met 31 mei 2025 kunnen de nabestaanden of belanghebbenden die geen concessie wensen aan te vragen alle graftekens (grafmonument, ornamenten, foto’s, beelden, bloemen en planten, …) wegnemen.

Vanaf 1 juni 2025 zullen de stadsdiensten starten met de ontruiming van de vervallen begravingen. Dat zal niet op alle begraafplaatsen tegelijkertijd gebeuren. Eerst komen de begraafplaatsen waar ruimtegebrek dreigt aan de beurt.

De ontruiming houdt in dat alle constructies die zich bevinden op het grafperceel worden verwijderd door de stadsdiensten en dat het perceel klaar gemaakt wordt voor hergebruik. Vooral voor de aanleg van urnenvelden is bijkomende ruimte nodig omdat deze wijze van begraving momenteel zeer vaak wordt gebruikt.

Vragen

Hebt u, als nabestaande of belanghebbende, nog vragen, aarzel dan niet om de dienst burgerlijke stand te contacteren:

-aan het loket: AC Aen den Hoorn 1, 3440 Zoutleeuw openingsuren

-via e-mail: burgerlijkestand@zoutleeuw.be

-telefonisch: 011/94 90 16