Openingsuren & contact

Ruimtelijk structuurplan

Wat is een Ruimtelijk Structuurplan (RSP)?

Het RSP is een beleidsdocument, en geen bestemmingsplan (zoals het gewestplan), dat een planmatige aanpak van het ruimtelijk beleid moet mogelijk maken. Het gaat om een dynamische visie naar de toekomst toe, die bijgestuurd kan worden naarmate zich nieuwe maatschappelijke behoeftes of ontwikkelingen voordoen. Het plan streeft bovendien een duurzame ruimtelijke ontwikkeling na, waarbij de ruimte beheerd wordt ten behoeve van de huidige generatie zonder de behoeften van de toekomstige generaties in gedrang te brengen. Daarom is het belangrijk dat de alle maatschappelijke activiteiten (wonen, landbouw, natuur, economie, recreatie, cultuur, …) gelijktijdig tegen elkaar worden afgewogen. 

Er worden op de 3 niveaus Ruimtelijke Structuurplannen gemaakt:

  • door de gemeente = Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS)

Hierbij geldt dat de beleidsvisie opgenomen in het GRS in geen geval strijdig mag zijn met de bepalingen die opgenomen of geselecteerd werden binnen het RSV of PRS (principe van hiërarchie). De juridische waarde van het RSP voor de burger is zeer beperkt. Het is geen beoordelingsinstrument voor het al of niet afleveren van stedenbouwkundige vergunningen. Men kan er, bij het verlenen of weigeren van een vergunning, dus niet rechtstreeks naar verwijzen, maar men kan wel ruimtelijke afwegingselementen aanwenden om het uitgebrachte advies te onderbouwen. Het RSP wijzigt op zich ook geen bestemmingen van gronden (zoals voorzien op het Gewestplan) en doet eveneens geen gebruiksbeperkingen ontstaan. Hiervoor is een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) nodig

 

Wat staat er in het GRS van Zoutleeuw?