Openingsuren & contact

Straatfeesttoelage

Wat

De toelage wordt verleend voor activiteiten (straatfeesten bv barbecues) die de sociale contacten binnen een wijk, een straat, een duidelijk afgebakend gedeelte ervan of een plein bevorderen.

Voorwaarden

  • Elke wijk, straat, gedeelte ervan of plein kan slechts één keer per kalenderjaar een toelage bekomen.
  • De initiatiefnemers moeten woonachtig zijn in de betrokken wijk, straat of plein.
  • Het ingediende project moet zich richten tot alle inwoners van bedoelde wijk, straat , gedeelte ervan of plein.
  • Uitgesloten zijn privé-feesten en activiteiten met winstoogmerk.

Procedure

Elke aanvraag kan gericht worden aan het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Zoutleeuw en moet volgende gegevens bevatten :

1. naam, adres en telefoonnummer van minimum twee initiatiefnemers;

2. plaats en datum van activiteit, deelnameprijs, beoogde doelgroep (straten).

Deze aanvraag dient ten laatste 1 maand voor het evenement en uiterlijk op 15 december van het lopende jaar ingediend te zijn.

Toelage

Het toelagebedrag wordt vastgesteld op maximum € 100 of indien na afhandeling van alle aanvragen blijkt dat het voorziene krediet in het budget onvoldoende is om alle aanvragers € 100 toe te kennen, zal de verdeling van het voorziene krediet gebeuren evenredig met het aantal aanvragen. De toelage is bedoeld om de basisorganisatiekosten te helpen dragen en het sociale contact te bevorderen tussen de bewoners.

De toelage kan nooit meer dan de effectieve kosten dekken.

Voor de uitbetaling van de toelagen dienen de organisatoren de nodige documenten tot staving van de activiteiten bij te brengen o.m. uitnodigingen, affiches, rekeningen, foto’s, enz…

Toelagereglement