Openingsuren & contact

Subsidiereglementen jeugdvereningingen

Verenigingen die lid zijn van de jeugdraad kunnen ook een aanvraag indienen voor verschillende andere subsidies. Hiertoe dienen zij jaarlijks uiterlijk 31 augustus de nodige bewijzen in te dienen.

Het gemeentebestuur voorziet voor de jeugdwerkinitiatieven jaarlijks € 4.200 die moet aangewend worden als tegemoetkoming in kosten die gemaakt zijn op het vlak van infrastructuurwerken aan hun lokalen en/of in de voorkomende gevallen in de vorm van een huursubsidie. Voor de verdeling van deze subsidie onder de aanvragende verengingen wordt rekening gehouden met de huidige toestand van de infrastructuur. Deze wordt beoordeeld op basis van de Waterpas- of Schietloodmeting voor jeugdinfrastructuur. De aanvragen worden ter goedkeuring aan de jeugdraad voorgelegd. 

Het gemeentebestuur stelt jaarlijks € 2.000 ter beschikking van de jeugdwerkinitiatieven, dat moet worden aangewend voor de betoelaging van 'bijzondere manifestaties'. Om in aanmerking te komen als ‘bijzonder manifestatie’ moet deze beantwoorden aan een aantal criteria zoals onder meer open staan voor iedereen, gericht op een zo groot mogelijk publiek, de hoofddoelstelling is niet commercieel van aard… Het komt aan de jeugdraad toe om te beoordelen of ingediende aanvragen in het kader van dit reglement worden goedgekeurd.

Om de integratie en mobiliteit van mindervalide jongeren te bevorderen en te ondersteunen, stelt het gemeentebestuur jaarlijks € 1.050 ter beschikking. Deze middelen kunnen enkel aangewend worden om de huur van een liftbus te bekostigen voor het vervoer van de mindervaliden in het kader van de werking van een jeugdwerkinitiatief. Deze aanvragen worden ter goedkeuring aan de jeugdraad voorgelegd. 

Het gemeentebestuur stelt jaarlijks € 600 ter beschikking van de jeugdwerkinitiatieven, dat moet worden aangewend voor de betoelaging van kadervormings-initiatieven voor jongeren die niet ouder zijn dan 25 jaar. Onder “kadervormingsinitiatief” wordt elk initiatief begrepen dat door externe vormingscentra wordt georganiseerd met het oog op de overdracht van kennis. De alzo verkregen kennis moet aantoonbaar nut hebben voor het jeugdwerkinitiatief waartoe de aanvrager behoort. Deze aanvragen worden ter goedkeuring aan de jeugdraad voorgelegd. 

Het gemeentebestuur stelt jaarlijks150 ter beschikking van kadervormingsinitiatieven voor jongeren die ouder zijn dan 25 jaar. Onder “kadervormingsinitiatief” wordt elk initiatief begrepen dat door externe vormingscentra wordt georganiseerd met het oog op de overdracht van kennis. De alzo verkregen kennis moet aantoonbaar nut hebben voor het jeugdwerkinitiatief waartoe de aanvrager behoort. Deze aanvragen worden ter goedkeuring aan de jeugdraad voorgelegd.