Openingsuren & contact

Masterplan

Wat?

Het Masterplan heeft betrekking op de inrichting van de publieke ruimte, het verbeteren van de kwaliteit van bestaande bebouwing, het verbeteren van de kwaliteit van bestaande open ruimte en een voorstel van inrichting van enkele strategische plekken. Deze opwaardering heeft betrekking op het vergroten van de woonomgevingskwaliteit in en rond het centrum, de verdere uitbouw als dienstencentrum en het versterken van de toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht van de kern, met bijzondere aandacht voor:
  • het behoud en de versterking van het cultuurhistorisch karakter van de kern en de omgevende open ruimte
  • het verhogen van de verkeersleefbaarheid en het verblijfskarakter van het centrum
  • de kwalitatieve inpassing van in het voorontwerp gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voorziene nieuwe ontwikkelingen in de kern
  • strategische plekken in de historische stadskern van Zoutleeuw.
Het plan wil in 1ste instantie een leidraad bieden om tot een lange termijnvisie te komen en een consequent beleid te voeren. Het wil de lezer bewust maken van een aantal potenties en knelpunten per deelgebied. Niet alle ideeën en visies zijn even uitvoerbaar, sommige leken op het ogenblik dat het document werd voorgsteld zelfs wat onrealistisch. De planningsperiode overschrijdt dan ook ruimschoots een periode van 20 jaar.

Welke visie per deelgebied?