Openingsuren & contact

Vlaamse renovatiepremie

Voorwaarden

 Aanvrager - woning

 • Eigenaar-bewoner zijn en geen andere woning in volle eigendom of in volle vruchtgebruik hebben op de aanvraagdatum. Deze voorwaarde geldt niet voor wie een woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor.
 • Het inkomen van twee jaar voor de aanvraagdatum mag niet meer bedragen dan:
  • 43.870 euro voor alleenstaanden zonder persoon ten laste;
  • 62.670 euro voor alleenstaanden met een persoon ten laste (te verhogen met 3.510 euro per bijkomende PTL);
  • 62.670 euro voor gehuwden of samenwonenden (te verhogen met 3.510 euro per PTL).

Wanneer de woning verhuurd wordt aan een sociaal verhuurkantoor geldt er geen inkomensgrens.

 • De woning moet in het Vlaamse Gewest liggen en minstens 30 jaar oud zijn.


Subsidieerbare renovatiewerken

De werken zijn gegroepeerd in vier categorieën:

 • categorie 1 - De structurele elementen van de woning: werken aan de funderingen, de muren, de draagvloeren en de trappen;
 • categorie 2 - Het dak: werken aan dakgebinte, dakbedekking, goten en afvoer;
 • categorie 3 - Het buitenschrijnwerk: werken aan ramen en buitendeuren. De Ug-waarde voor ramen en buitendeuren bedraagt maximum 1,1 W/m²K;
 • categorie 4 - De technische installaties: werken aan de elektrische installatie, de sanitaire installatie in badkamer en toilet en de centrale verwarming.

Voor elke categorie van werken moet er minstens een factuurbedrag zijn van 2.500 euro, exclusief BTW.

Procedure

Aanvraag

De aanvraag gebeurt in twee stappen. In een periode van tien jaar, te rekenen vanaf de eerste aanvraagdatum, kunnen maximaal twee aanvragen worden ingediend. Tussen twee aanvragen moet minstens een jaar en maximaal twee jaar liggen.

De premie is aan te vragen na de voltooiing en facturering van de werken uit een bepaalde categorie. De facturen mogen op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan twee jaar. Zowel facturen van aannemers als facturen van materiaalaankopen komen in aanmerking.

Een aanvraag kan voor maximaal twee categorieën tegelijk. Voor werken uit meer dan twee categorieën moeten twee aanvragen worden ingediend. Voor elke categorie kan maar eenmaal een premie worden aangevraagd.

Als de woning wordt verhuurd aan een sociaal verhuurkantoor, mag de premie in een keer worden aangevraagd voor werken van de vier categorieën samen.

Het aanvraagformulier is beschikbaar op www.wonenvlaanderen.be of bij het wooninfopunt.


Cumul

 

Wie in de voorbije tien jaar al een renovatiepremie kreeg, kan geen nieuwe premie meer aanvragen. De nieuwe regeling maakt wel komaf met de premievrije periode van 10 jaar voor nieuwe eigenaars: ook als een vorige bewoner van de woning in de laatste tien jaar een renovatiepremie ontving, kan de nieuwe bewoner een premie krijgen.

Voor wie de voorbije tien jaar al een verbeteringspremie kreeg voor werken uit dezelfde categorie, wordt het bedrag van die verbeteringspremie(s) afgetrokken van de renovatiepremie.

Bedrag

De uitbetaling van de renovatiepremie wordt verdeeld over twee aanvragen. Het maximumbedrag van de premie, voor de twee aanvragen samen, ligt vast op 10.000 euro.

De premie wordt berekend per categorie van werken en bedraagt 20 of 30 % van de in aanmerking te nemen factuurbedragen (met een minimum van 2.500 euro aan factuurbedragen per categorie). Enkel in categorie 4, de technische installaties, gelden er maximumbedragen voor berekening van de premie: maximaal 3.750 euro voor de elektrische installatie, maximaal 3.750 euro voor de sanitaire installatie, maximaal 7.500 euro voor de centrale verwarming.

 • De 30 %-berekening (met een maximumpremie van 3.333 euro per categorie wat bekomen wordt door een investering per categorie van minstens 11.110 euro en een minimumpremie van 1250 euro bij een investering van 2.500 euro) geldt voor:
  • wie als eigenaar-bewoner een inkomen had dat lager was dan:
   31.340 euro voor alleenstaanden
   43.870 euro voor alleenstaanden met 1 persoon ten laste
   43.870 euro + 3.510 euro/extra PTL voor alleenstaanden met meerdere personen ten laste
   43.870 euro voor samenwonenden
   43.870 euro + 3.510 euro/PTL voor samenwonenden met personen ten laste 
  • wie de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor.

Verhuurders en bewoners die recht hebben op de 30% premie kunnen:

 • bij de eerste aanvraag het aantal categorieën vrij kiezen, zonder beperking;
 • een tweede aanvraag voor andere werken indienen tot maximaal 10 jaar na de eerste aanvraag

Voor de anderen is er een tegemoetkoming van 20 % (met een maximumpremie van 2.500 euro per categorie bij een investering van minstens 12.500 euro per categorie).