Openingsuren & contact

Vogelschrikkanonnen

De meest recente regelgeving omtrent het gebruik van vogelschrikkanonnen vindt u in de politiecodex. Indien u vogelafweer wilt plaatsen (bv. luchtdrukkanonnen) betekent dit, dat u verplicht bent een melding te doen. Aan de hand van een eenvoudig formulier, dient u aan te geven waar en tijdens welke periode u vogelafweer wenst te gebruiken om uw teelt te beschermen. Daarnaast neemt u ook kennis van onderstaande regelgeving, Hoofdstuk IV - 1.10 Vogelschrikkanonnen, Art. 71 uit de politiecodex, en verklaart u dit reglement nauwgezet na te leven. Ten slotte bezorgt u het formulier in tweevoud terug aan de milieudienst van uw gemeente.

Gecoördineerd politiereglement van de politiezone Getevallei
HOOFDSTUK IV - De openbare rust
Afdeling 1: Geluidsoverlast
1.10 Vogelschrikkanonnen

Art. 71. §1. Het gebruik van vogelschrikkanonnen of soortgelijke toestellen (opnames van
schrikgeluiden en dergelijke) voor het verjagen van vogels bij het beschermen van de
akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt is enkel toegestaan na schriftelijke toelating van de
burgemeester.

§2. De aanvraag wordt gemotiveerd en moet toelaten de mogelijke hinder van de
installatie te beoordelen. Zo moet in de aanvraag de periode en de exacte
opstellingsplaats via GPS-coördinaten vermeld worden.


§3. Luchtdrukkanonnen mogen enkel opgesteld worden op meer dan 150 meter van
woningen en 25 meter van de openbare weg.

§4. De opening van het kanon moet steeds in de meest gunstige richting worden
geplaatst ten aanzien van de hindergevoelige plaatsen, d.w.z. weggericht van de
woningen.


§5. Het is verboden deze toestellen te gebruiken tussen 20.00 en 07.00 uur en op zon-
en feestdagen in de voormiddag van 07.00 uur tot 12.00 uur.


§6. De opéénvolging van het aantal knallen of ander geluidssegment, van elk maximaal 5
seconden, mogen elkaar niet opvolgen met tussenpozen van minder dan 4 minuten.
Het gebruik kan uitsluitend worden toegestaan in de periode 1 juni tot 15 september.

§7. De toelating kan worden geschorst of ingetrokken indien overmatige hinder wordt
vastgesteld of de bepalingen van dit artikel worden overtreden.