Openingsuren & contact

Zorgwonen

Voor zonevreemde woningen of gebouwen is er de jongste jaren heel wat veranderd. Zo kunnen zonevreemde woningen in de meeste gevallen zelfs herbouwd worden en dat op minstens driekwart van de oppervlakte van de bestaande woning. Het maximum volume na verbouwing of uitbreiding bedraagt 1000 m³. Dergelijke aanvragen om een stedenbouwkundige vergunning moeten getoetst worden aan artikel 4.4.10 en volgende van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Ingevolge het besluit van de Vlaamse regering van 28 november 2003 zijn er tevens een aantal toelaatbare functiewijzigingen mogelijk voor gebouwen, gelegen buiten de geëigende bestemmingszone.

Meer informatie via website Vlaamse Gemeenschap

Vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning.

Hoofdstuk 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, is ook van toepassing op zonevreemde woningen. Dat betekent dat er ook bij zonevreemde woningen een aantal dingen mogelijk worden die voorheen niet konden zoals bv. een tuinhuis, carport, berging, ... bijplaatsen in de achtertuin zonder dat daarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is. Lel wel op de voorwaarden : indien er reeds een ander vrijstaand bijgebouw aanwezig is de oppervlakte in mindering brengen (maximum 40 m² bijgebouw(en) in het totaal en maximum 3 m hoog) en minimum 1 m van de perceelsgrens. Zo kan er bv. een openluchtzwembad (max. 1,50 m hoog) geplaatst worden (max. 80 m² niet overdekte constructies in de achtertuin).

Raadpleeg voor alle zekerheid het genoemde besluit onder de rubriek "stedenbouwkundige vergunning en vrijstelling" of neem contact op met onze dienst ruimtelijke ordening.

Om in een zonevreemde woning sommige functies complementair aan het wonen, zoals kantoorfunctie en vrije beroepen uit te oefenen moet men steeds een stedenbouwkundige vergunning aanvragen en moet aan alle van de volgende vereisten voldaan zijn:
1° het woongebouw is gelegen in een agrarisch gebied of in een daarmee vergelijkbaar gebied; 2° de woonfunctie blijft behouden als hoofdfunctie; 3° de complementaire functie beslaat een geringere oppervlakte dan de woonfunctie met een totale maximale vloeroppervlakte van 100 vierkante meter begrepen in het maximale volume van 1000 m³ voor zonevreemde woningen bij herbouw; 4° de complementaire functie is niet strijdig met de voorschriften van stedenbouwkundige verordeningen, bouwverordeningen, verkavelingsverordeningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, plannen van aanleg, verkavelingsvergunningen.

Zonevreemde woningen in Zoutleeuw.

Onderstaande lijst bevat alle zonevreemde woningen onder Zoutleeuw per kadastrale afdeling : (De lijst vindt je onderaan de pagina.)

Opmerking!

Deze lijsten zijn zo volledig mogelijk. Hoevegebouwen gelegen in een agrarisch gebied komen niet voor op deze lijsten. Indien de landbouwactiviteit stopt, worden de woningen bij deze hoevegebouwen uiteraard ook beschouwd als zonevreemde woningen. Voor een aantal woningen kan er echter geen uitsluitsel gegeven worden indien deze gelegen zijn op de grens van een woongebied met een agrarisch gebied. Wij beschikken immers niet altijd over de correcte begrenzing van de woonzones op perceelsniveau. In dergelijke gevallen dienen wij deze informatie op te vragen bij de bevoegde diensten in Leuven of Brussel. Dus als een bepaalde woning waarover twijfel bestaat, niet zou voorkomen op de lijsten is het best om onze dienst te contacteren. Wij vragen de correcte begrenzing voor u op.

Zorgwonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid binnen een bestaande woning zodat maximaal twee oudere of hulpbehoevende personen kunnen inwonen.

Om een zorgwoning te creëren moet de eigendom, of ten minste de blote eigendom van de hoofd- en de ondergeschikte wooneenheid aan dezelfde eigenaar toebehoren.

Ook een huurwoning kan in aanmerking komen als zorgwoning, maar de eigenaar moet hiervan wel op de hoogte zijn en zijn goedkeuring geven.

Voorwaarden

Uw woning is een zorgwoning als voldaan is aan volgende voorwaarden:

 • In de bestaande woning wordt 1 kleinere (ondergeschikte) wooneenheid gecreëerd. Het is niet mogelijk om twee of meer aparte zorgwoningen te creëren in één hoofdwoning.
 • De ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de hoofdwoning (geen vrijstaand bijgebouw of mobiele zorgunit)
 • De ondergeschikte wooneenheid, de ruimten die gedeeld worden met de hoofdwoning niet meegerekend, maakt ten hoogste een derde uit van het bouwvolume van de volledige woning.
 • De hoofdwoning en de ondergeschikte woning zijn eigendom van dezelfde eigenaar(s).
 • De creatie van een ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van:
  • ofwel ten hoogste 2 personen, waarvan minstens 1 persoon van 65 jaar of ouder
  • ofwel ten hoogste 2 personen, waarvan minstens 1 hulpbehoevend (kinderen die ten laste zijn van de hulpbehoevende persoon worden niet meegerekend bij het bepalen van het maximum van 2 personen). De hulpbehoevende is:
   • een persoon met een handicap
   • een persoon die in aanmerking komt voor een tegemoetkoming van de Vlaamse Sociale Bescherming (vroeger zorgverzekering)
   • een persoon die hulp nodig heeft om zelfstandig te wonen.
 • De hulpbehoevende personen kunnen zowel in de hoofdwoning als in de ondergeschikte woning wonen.

Procedure

Creatie van een zorgwoning

 • Als u een zorgwoning gaat inrichten binnen het bestaande bouwvolume, moet u dit melden aan uw gemeente met een meldingsformulier of online via het omgevingsloket, ongeacht of u werken aan de woning uitvoert.
 • Als u ook het bouwvolume uitbreidt, dan hebt u altijd een omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning) nodig.

Domicilie

Zodra de nieuwe inwoners in de zorgwoning trekken, moeten ze hun nieuwe domicilie melden aan de gemeente.

Als u aan de voorwaarden voldoet, registreert de gemeente in het bevolkingsregister dat uw woning een zorgwoning is. Alle instanties die gebruik maken van de gegevens van het Rijksregister zijn zo ook op de hoogte van uw woonsituatie en houden hiermee rekening voor bijvoorbeeld de berekening van een premie of uitkering.

Er wordt geen bijkomend huisnummer aangemaakt voor de nieuwe wooneenheid. Beide gezinnen zijn op hetzelfde adres gedomicilieerd, maar de zorgwoning krijgt wel een aparte code in het register (Z-code).

Beëindiging van de zorgsituatie

Als een bestaande zorgwoning, na het beëindigen van de zorgsituatie, terug gebruikt wordt voor de huisvesting van één gezin, dan moet u dit opnieuw melden aan uw gemeente melden met een meldingsformulier of online via het omgevingsloket.

Wilt u de zorgwoning, na het beëindigen van de zorgsituatie, gebruiken voor de huisvesting van verschillende gezinnen of alleenstaanden, dan moet u hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen.