Openingsuren & contact

Gemeenteraad & raad voor maatschappelijk welzijn

Samen met het college van burgemeester en schepenen bestuurt de gemeenteraad de stad. De gemeenteraad is het hoogste orgaan en vertegenwoordigt de hele bevolking van de stad. De gemeenteraadsleden, die om de 6 jaar door de kiezers worden verkozen, nemen dan ook de meest belangrijke beslissingen over het functioneren van onze stad. Het aantal raadsleden wordt vastgesteld volgens het aantal inwoners van de stad. De gemeenteraad van Zoutleeuw komt ongeveer één keer per maand samen en bestaat uit 19 leden: inclusief de burgemeester en de schepenen. De raad wordt voorgezeten door een voorzitter, gekozen onder de raadsleden, die bijgestaan wordt door de algemeen directeur.

De gemeenteraad is in de eerste plaats belast met het behartigen van de algemene gemeentelijke belangen en met het uitstippelen van het gemeentelijk beleid. Dit omvat onder meer de vaststelling van het meerjarenplan en de gemeentebelastingen. Ook dient de gemeenteraad te waken over de uitvoering van het beleid. Dit gebeurt via de jaarlijkse controle van de rekeningen. De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar, behalve als de bespreking over personen gaat. Je mag de vergadering bijwonen, maar niet tussenbeide komen. De dagorde van de gemeenteraad wordt steeds gepubliceerd op de website.

De lokale mandatarissen zijn gehouden aan de deontologische code zoals aangenomen in beide raden. Deze code geeft de mandatarissen een kader waarbinnen het mandaat kan uitgeoefend worden. Het is een algemene leidraad om deontologisch zorgvuldig te kunnen handelen bij de uitoefening van hun mandaat. Dit handelen steunt op de volgende waarden : dienstbaarheid, functionaliteit, onafhankelijkheid, openheid, vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid. Zie bijlage (PDF) helemaal onderaan deze pagina.