Openingsuren & contact

Verzekering gewaarborgd wonen

De verzekering gewaarborgd wonen voorziet in een dekking voor wie zijn hypothecaire lening niet meer kan afbetalen wegens onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. De verzekering loopt over een periode van 10 jaar. De Vlaamse overheid betaalt de premie voor de verzekering.

Voorwaarden

  • minimum 50.000 euro lenen voor bouw, koop of koop en renovatie van de enige woning ofwel minimum 25.000 euro lenen voor de renovatie van de enige woning;
  • de woning moet gelegen zijn in het Vlaamse gewest en een maximale geschatte verkoopwaarde hebben van 320.000 euro (van toepassing in Tienen);
  • bij nieuwbouw, aankoop van een nieuwe woning en volledige heropbouw van een woning gelden inkomensgrenzen en energienormen;
  • de aanvrager moet volledig arbeidsgeschikt zijn, een beroepsactiviteit uitoefenen en in de 12 maanden die de aanvraag voorafgaan ononderbroken gewerkt hebben;
  • de eerste kapitaalsopname mag niet dateren van meer dan 1 jaar voor de aanvraag;
  • de aanvrager mag nog niet genoten hebben van een verzekering gewaarborgd wonen waarvan de premie werd betaald door het Vlaamse gewest.

Procedure

De aanvraag kan gebeuren vanaf het ogenblik dat de ontlener(s) of één van beide ontleners aan alle toetredingsvoorwaarden met betrekking tot deze verzekering voldoet. Het aanvraagformulier is beschikbaar op www.wonenvlaanderen.be en kan aangevraagd worden bij de Vlaamse infolijn.

Bedrag

De tegemoetkoming wordt maximaal 3 jaar uitgekeerd en kan naargelang de situatie oplopen tot 500 of 600 euro per maand.