Openingsuren & contact

Schuldhulpverlening

Indien u een beroep wenst te doen op de dienst voor schuldbemiddeling, kan u best een afspraak maken met de sociale dienst. Het is belangrijk dat u bij uw eerste gesprek met de maatschappelijk werker/schuldbemiddelaar al zoveel mogelijk informatiemateriaal meebrengt: contracten, rekeningen, aanmaningen, vonnissen, betalingsbevelen....

Nadat het BCSD u hulp, in de vorm van schuldbemiddeling, heeft toegekend, wordt een overeenkomst inzake schuldbemiddeling afgesloten. In deze overeenkomst gaat het OCMW de verbintenis aan om u alle nodige informatie te verschaffen en verbindt u er zich onder andere toe om loyaal mee te werken met de schuldbemiddelaar.

De maatschappelijk werker/schuldbemiddelaar zal in eerste instantie een overzicht maken van uw inkomsten en uitgaven enerzijds en uw schulden anderzijds. Het is immers van groot belang te weten wat uw vaste kosten zijn voor wonen, voeding, huishouden, nutsvoorzieningen, verzekeringen, ... en welk gedeelte van uw inkomsten zou kunnen worden besteed aan de afbetaling van de schulden. Om een actueel overzicht van de openstaande schulden te kunnen opmaken, zal het vaak nodig zijn om bijkomende gegevens op te vragen bij de schuldeisers. Zo nodig worden uw schulden tevens vanuit juridisch oogpunt onderzocht door de jurist van het OCMW.

Na de opmaak van het overzicht van uw gezinsboekhouding, de openstaande schulden en het juridisch onderzoek, zal de maatschappelijk werker/schuldbemiddelaar uw situatie analyseren en een voorstel formuleren. De voorgestelde regeling zal doorgaans de vorm aannemen van budgetbegeleiding, budgetbeheer of een collectieve schuldenregeling.

Het OCMW kan, voor het welslagen en de voortzetting van de schuldhulpverlening, begeleidende voorwaarden opleggen, zoals het zoeken naar een passende tewerkstelling, het doen gelden van rechten op uitkeringen en onderhoudsgelden, het nemen van maatregelen om de uitgaven te verminderen…